Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2023

Pripravuje sa zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív - v PK do 8. 1. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsudok ESĽP v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 14. decembra 2023 vyhlásil rozsudok v prípade Fúrová a Nevedelová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva sťažovateliek na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods...

Novela zákona o sociálnom poistení v MPK do 22. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa men...

Registrácia údajov do obchodného registra registrátorom – notárom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

S novou novelou zákona o obchodnom registri, ktorá nadobudla účinnosť od 1. novembra 2023, sa rozširuje kruh subjektov oprávnených k registrovaniu obchodných spoločností do obchodného registra o tzv. registrátorov – notárov.

ESĽP rozhodol v prospech SR v prípade týkajúcom sa dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 30. novembra 2023 rozhodnutie z 9. novembra 2023 v prípade Lini s.r.o. proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zjavnej nepodloženosti

Pripravuje sa novela zákona o cestnej doprave - v PK do 4. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

70 rokov práva Európskej únie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Členovia právneho servisu Európskej komisie, ktorého úlohou je dohliadať na správnu aplikáciu a implementáciu práva EÚ, predstavia v piatok 24. novembra 2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave publikáciu, ktorej cieľom j...

Konalo sa judikatórne zasadnutie Obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Dnes 8. novembra 2023 sa na pôde Najvyššieho súdu konalo druhé judikatórne zasadnutie obchodnoprávneho kolégia v tomto roku. Zasadnutie pripravil zjednocovací senát príslušného kolégia Najvyššieho súdu.

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 21. 11. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o ver...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Verčimák proti Slovenskej republike v prospech Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 19. októbra 2023 rozhodnutie v prípade Verčimák proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zneužitia práva podať sťažnosť

Nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciach v MPK do 6. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach.

Vyhláška MS SR o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom publikovaná v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA, 6.10.2023. Dnes bola v Zbierke zákonov vyhlásená vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom.

Novela zákona o európskom zatýkacom rozkaze v MPK do 6. 10. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.

Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov v MPK do 27. 9. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súdny dvor Európskej únie podá výklad časových aspektov zásady prípustnosti retroaktivity právnej normy v prospech páchateľa verejnoprávneho deliktu

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (veľký senát) sa 16. augusta 2023 obrátil na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania vo veci, ktorá mu bola predložená senátom č. 5. Ide o prvý takýto návrh podaný veľkým sen...

Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“).

Novela zákona o cenných papieroch v MPK do 13. 9. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v MPK do 23. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a...

Druhý rok činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Súd za toto obdobie vybavil 3500 z celkového počtu 5530 prevzatých alebo nových doručených prípadov. V roku 2023 senáty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vybavili viac vecí, ako mu bolo doručených. Podľa predsedu súdu Pavla Naďa je i...

Pripravuje sa novela zákona o Policajnom zbore - v PK do 7. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.