Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela zákona o inšpekcii práce v MPK do 15. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Zámerom návrhu zákona je znovuzavedenie podmienky päťročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, pričom cieľom tejto zmeny je práve zdôraznenie atribútu odbornosti týchto vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce.

Ďalším cieľom predkladaného návrhu je precizovanie podmienok na výkon funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce (ďalej len „NIP“). Po novom sa bude od generálneho riaditeľa NIP vyžadovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a súčasne najmenej päťročná prax v riadiacej pozícii.

Zároveň sa predkladaným návrhom zákona precizujú niektoré ustanovenia zákona vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe orgánov inšpekcie práce. Ďalej sa tiež upravujú ustanovenia týkajúce sa protokolu o výsledku inšpekcie práce, a to vo vzťahu k ukončeniu inšpekcie práce, a taktiež lehoty, v rámci ktorých je možné začať správne konanie o uložení pokuty za spáchanie správneho deliktu.

Návrhom sa tiež zavádza nový vzor preukazu inšpektora práce.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 15.7.2024 v procese LP/2024/298. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.