Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem

Pojednání se věnuje obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem. Používání obchodních podmínek, obchodních zvyklostí a vykládacích pravidel, a to na úkor podrobné předpisové úpravy, považujeme za správné. Jak obchodní zvyklosti, tak obchodní podmínky či vykládací pravidla se přitom mohou měnit bez nároků na novelizace právních předpisů. Současně je třeba počítat i s některými obchodními zvyklostmi a obchodními podmínkami, které se používají shodně jak v mezinárodních, tak i tuzemských vztazích (např. u akreditivů či inkas, bankovních záruk a pod.).

Concerning concluding and execution of commercial contracts, it is considered to be accurate to apply business conditions, business practices and interpretation rules at the expense of former, detailed regulations. Business conditions, business practices as well as interpretation rules can be changed without claim on amendment of legal regulations. Simultaneously it is essential to calculate on some business conditions and practices which are used identically in international as well as in national relations (e.g. for credit letters or cash-ins, bank guarantees etc.).

MAREK, K.: K obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem; Justičná revue, 76, 2024, č. 4, s. 469 – 477.

Kľúčové slová: Občanský zákoník, smlouvy, obchodní zvyklosti, obchodní podmínky, vykládací pravidla.

Key words: Civil Code, Contracts, Business Practices, Business Conditions, Rules for interpretation.

Právne predpisy/legislation: Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (tzv. střední občanský zákoník), v úplném znění; Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (tzv. nový občanský zákoník), v platném znění; Zákon o bankách č. 21/1992 Sb., v platném znění.


ÚVODEM
Uzavírání smluv je v občanském zákoníku upraveno v ustanovení § 1724 a násl.
pod nadpisem "Smlouva".
Smluvní strany mohou
- v občanskoprávních vztazích použít smluvního typu uvedeného v občanském zákoníku(např. uzavřít smlouvu kupní, jejímž předmětem plnění je zboží, smlouvu o koupi závodu, smlouvu o dílo atd., a to podle ustanovení § 1746 odst. 1 Občanského zákoníku - "občan. zák.")
- uzavřít smlouvu nepojmenovanou (viz § 1746 odst. 2 občan. zák.), tj. takovou, která není zákonným smluvním typem (např. smlouvu o spolupráci, smlouvu o spolupůsobení a pod.)
-
použít smluvní úpravy podle zvláštního zákona
(např. smlouvu o užívání kolektivní ochranné známky podle zák. o ochranných známkách).
Základním pravidlem, které musí strany splnit, chtějí-li uzavřít smlouvu, je přijetí nabídky. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky je též přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.
Zvláštní úpravu zde tvoří vznik smluv vyjádřením souhlasu s návrhem smlouvy provedením určitého jednání.
Tuto zvláštní úpravu vzniku smlouvy pro občanskoprávní vztahy přitom upravuje § 1744 občan. zák. Toto ustanovení uvádí dvě skupiny podmínek. Splní-li se přitom z každé skupiny alespoň jedna podmínka, pak rovněž vznikne smlouva.
První skupina podmínek je vyjádřena těmito podmínkami:
1. s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo
2. k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo
3. je-li to obvyklé.
Druhá skupina podmínek je určena tak, že osoba, které je nabídka určena, může nabídku přijmout tak, že:
1. se podle ní zachová
2. zejména poskytne nebo přijme plnění.
Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.
U smluv nepojmenovaných je nutno, aby
kromě určení smluvních stran
byl dohodnut obsah závazku,
tj. byla přesně vymezena práva a povinnosti stran.
Jde-li o použití smluvního typu podle občan. zák., potom musí konkrétní smlouvy obsahovat tzv. podstatné náležitosti smluv vymezené v základních ustanoveních smluvních typů
, ledaže strany chtějí uzavřít smlouvu bez některé této náležitosti.
Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na obchodní podmínky
(§ 1751 občan. zák.)
a lze použít i doložek upravených v užívaných vykládacích pravidlech
(§ 1754 občan. zák.). Využít je možno i
obchodních zvyklostí
. To ostatně bylo možné i podle dřívější úpravy podle obchod. zák. (viz obchodně právní publikace v seznamu literatury).
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce, nebo které jsou stranám známé. Po sléze uvedenými jsou zejména všeobecné obchodní podmínky, které vydávají odborné zájmové organizace (např. Podmínky Svazu spedice a logistiky).
Využívány jsou mj. i smluvní podmínky mezinárodní organizace FIDIC. Kontraktace podle FIDIC se rozšiřuje nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku.
Soubor základních vzorových smluvních podmínek tvoří v dokumentech FIDIC:
Conditions of Contract for Construction/Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (zkratka CONS, tzv. Red Book), které jsou podmínkami s vyrovnanou alokací rizik a jejichž použití se předpokládá u projektů, u nichž rizik
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).