Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prieťahy v odvolacom konaní a nadmerná vyťaženosť odvolacích súdov v civilnom procese - mýty vs. fakty

Autor sa venuje problematike dĺžky odvolacieho konania v rámci civilného procesu. Cieľom príspevku je verifikácia či falzifikácia hypotézy založenej na tvrdení, že od účinnosti právnej úpravy CSP došlo k zrýchleniu odvolacieho konania. Autor preukazuje a ďalej rozoberá zásadné inštitúty, ktoré, podľa jeho názoru, majú významný potenciál ovplyvniť trvanie odvolacieho konania. Príspevok v nemalom rozsahu vychádza aj z kvantitatívnej stránky problematiky. V závere príspevku dochádza k stručnému vyhodnoteniu nastolenej hypotézy.

The author deals with the issue of the duration of appeal proceedings in civil litigation. The aim of the paper is to verify or falsify the hypothesis under which the appeal proceedings have been accelerated due to the Code of Civil Contentious Litigation. The author points out and subsequently discusses the fundamental elements of the currently effective legal regulation, which have a significant potential to influence the duration of the appeal proceedings. The paper also draws, to a considerable extent, on the quantitative aspect of the issue. In the conclusion, the outlined hypothesis is briefly evaluated.

IVANČO, M.: Prieťahy v odvolacom konaní a nadmerná vyťaženosť odvolacích súdov v civilnom procese – mýty vs. fakty; Justičná revue, 76, 2024, č. 4, s. 423 – 438.

Kľúčové slová: odvolacie konanie, prieťahy v odvolacom konaní, dispozičný čas, občianskoprávna agenda, civilný proces.

Key words: appellate proceedings, delays in appellate proceedings, disposition time, civil law agenda, civil procedure.

Právne predpisy/legislation: Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov; Dôvodová správa k zákonu č. 341/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok; Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.


1 Úvod
Hneď na úvod je vhodné uviesť, že ambíciou tohto príspevku nie je a ani nemôže byť holistický prístup k problematike prieťahov v odvolacom konaní, ktorého výsledkom by bola kompaktná, uzavretá a plne vyčerpávajúca množina problémov spolu s ich riešeniami. Naopak, vychádzame a bližšie sa venujeme niekoľkým možným a zrejme najmarkantnejším faktorom majúcim vplyv na rýchlosť a efektívnosť odvolacieho konania.
Cieľom nie je podať iba "suchý" rozbor pozitív právnej úpravy konania o odvolaní, spätej s prijatím zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej aj ako "CSP"), ale aj kriticky sa zamyslieť nad prípadnými ďalšími možnosťami zákonodarcu či priam sudcu ako arbitra konania. V mnohom tak tento príspevok supluje, dá sa povedať tradičné,
de lege ferenda
návrhy.
Právna úprava CSP upravuje niekoľko celkom inovatívnych či len mierne pozmenených inštitútov, ktoré majú urýchliť odvolacie konanie a napomôcť odbremeneniu odvolacích súdov a ich prílišnej vyťaženosti. Význam týchto inštitútov pre odvolacie konanie je potrebné vnímať v ich vzájomnej súvislosti, keďže konkrétnym inštitútom sotva možno priradiť kvantifikovateľnú hodnotu ich významu pre zefektívnenie a celkové urýchlenie odvolacieho konania, na základe ktorej by bolo možné tieto inštitúty objektívne posúdiť.
Na to nadväzuje ďalej zvolená štruktúra tohto príspevku, ktorá sa nesnaží preferovať (a tým aj zvýrazňovať) akýkoľvek z analyzovaných prvkov právnej úpravy, zefektívňujúcich odvolacie konanie. Vychádzame skôr zo systematiky (a postupnosti) zákona. Snáď s výnimkou možnosti späť vzatia žaloby po rozhodnutí prvoinštančného súdu, s ktorou vedieme krátku polemiku a ktorá je z tohto dôvodu umiestnená pred posúdením kvantitatívnej stránky nastolenej problematiky a samotným záverom tohto príspevku.
Vzhľadom na doposiaľ uvedené si vo svojom príspevku explicitne stanovujeme za cieľ verifikáciu či falzifikáciu nasledujúcej hypotézy: "
Od účinnosti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok došlo k zrýchleniu odvolacieho konania (hypotéza H) v rámci občianskoprávnej agendy
".
2 Aplikácia koncentrácie v odvolacom konaní
Pre urýchlenie nielen odvolacieho konania má enormný význam inštitút sudcovskej (vhodnej) a zákonnej (nutnej) koncentrácie, ku ktorých podstatnému etablovaniu došlo prijatím CSP. V právnej úprave zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "OSP") sa v istej podobe uplatňovala zákonná koncentrácia podľa § 118a OSP, ktorá však mala obmedzené uplatnenie a uplatňovala sa len v určitých taxatívne uvedených typoch konaní
1)
, v rámci ktorých bolo možné predložiť dôkaz len do určitého okamihu, ktorým bolo skončenie prvého pojednávania.
2)
Sudcovskú koncentráciu konania náš právny poriadok pred prijatím CSP vôbec nepoznal.
Koncentrácia konania môže mať za následok predovšetkým osobitnú procesnoprávnu sankciu v podobe neúčinnosti procesného úkonu strany. Ak teda určitý procesný úkon strany nie je vykonaný včas, resp. je vykonaný až po uznesení o skončení dokazovania, súd naň nemusí prihliadnuť, prípadne sú s týmto spojené iné následky ako dokonca znášanie zavinených trov konania, keď sa strana dostane do omeškania s predložením určitého prostriedku procesného útoku či obrany.
3)
S ohľadom na uvedené je zrejmé, že ustanovenia o koncentrácii majú výrazným spôsobom napomôcť rýchlosti vedenia konania, keďže strany sú týmto spôsobom motivované uplatňovať prostriedky procesného útoku a obrany v súlade s princípom hospodárnosti, čo je vyjadrené už v čl. 8 CSP. To koniec koncov konštatuje aj dôvodová správa, v zmysle ktorej koncentrácia konania predstavuje "
efektívny nástroj racionálneho a odôvodneného zrýchlenia sporového konania
".
4)
Podstatnou otázkou ostáva, či sa ustanovenia o koncentrácii môžu aplikovať aj v odvolacom konaní.
Prima facie
by sa totiž mohlo javiť, že v neskoršom štádiu už nie je prípustný žiadny prostriedok procesného útoku a obrany, keďže konanie už predsa bolo skoncentrované v prvej inštancii, v dôsledku čoho by sa ďalšou aplikáciou § 153 a § 154 CSP nebolo dôvodné zaoberať. Zároveň je pre odvolanie typický systém neúplnej apelácie, ktorý by v zásade nemal pripúšťať možnosť efektívneho uplatnenia nových skutočností a dôkazov v odvolacom konaní.
5)
Napriek týmto sugesciám je opak pravdou. V odvolacom konaní sú totiž obsiahnuté osobitné, ďalej analyzované ustanovenia o koncentrácii. V zmysle nich strana podľa § 366 CSP môže v odvolacom konaní uplatniť nové prostriedky procesného útoku alebo obrany (novoty), avšak iba v obmedzenom
6)
,
7)
rozsahu podľa rovnomenného ustanovenia a iba do uplynutia lehoty na podanie odvolania, ak ide o odvolateľa (§ 365 ods. 3 CSP), alebo iba do uplynutia lehoty na vyjadrenia k odvolaniu, ak ide o protistranu (§ 373 ods. 4 CSP). Po uplynutí týchto lehôt už v zásade nemožno použiť novoty v odvolacom konaní.
Predsa však určitou logickou výnimkou z osobitných koncentračných ustanovení vzťahujúcich sa na novoty podľa § 366 CSP, sú prostriedky procesného útoku a obrany, ktorými sa preukazujú právne skutočnosti, ktoré nastali až po uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo na podanie vyjadrenia k odvolaniu. Ide teda o prostriedky procesného útoku a obrany, ktoré sa vzťahujú priamo iba na odvolacie konanie, a teda také, ktoré počas konania na súde prvej inštancie ešte neexistovali, čo predstavuje rozdiel oproti štandardne formulovaným novotám podľa § 366 CSP.
Takéto prostriedky bude možné uplatniť aj po uplynutí lehôt vzťahujúcich sa na novoty podľa § 366 CSP, resp. kedykoľvek v štádiu odvolacieho konania, ak sa nimi namieta nedostatok procesných podmienok odvolacieho konania, prípadne procesná vada odvolacieho súdu alebo právna skutočnosť, ktorá mala za následok zánik alebo zmenu práva.
8)
Okrem toho sa dôvodne domnievame, že novoty bude možné uplatniť aj na preukázanie rozhodnutí enumerovaných v § 193 CSP.
Nedostatok procesných podmienok, ako už bolo viackrát spomínané, skúma súd kedykoľvek v priebehu konania, z dôvodu čoho by mal kedykoľvek prihliadnuť aj na novoty týkajúce sa procesných podmienok odvolacieho konania. Na novoty týkajúce sa procesných vád je rovnako potrebné prihliadať v záujme vyvarovania sa založeniu prípustnosti mimoriadnych opravných prostriedkov. Okrem toho nemožno vylúčiť, že nedostatok procesnej podmienky odvolacieho konania či procesnej vady odvolacieho súdu nastane kedykoľvek v priebehu odvolacieho konania.
Predposledná konštatovaná podmienka pre uplatnenie novôt po uplynutí osobitných koncentračných lehôt (§ 365 ods. 3 a § 373 ods. 4 CSP) vyplýva zo skutočnosti, že ak by v odvolacom konaní nebolo možné v podstate kedykoľvek namietať zánik alebo zmenu práva, odvolací súd by mohol priznať právo, ktoré by už následne v exekučnom konaní taktiež nebolo možné namietať. Podľa § 61k ods. 1 písm. a) EP, totiž, v exekučnom konaní možno namietať len skutočnosti, ktoré vznikli po vzniku exekučného titulu, teda nie pred vydaním právoplatného rozhodnutia v priebehu odvolacieho konania.
Pokiaľ ide o rozhodnutia vypočítané v § 193 CSP, súd (aj odvolací) je nimi viazaný, a preto by ich mal reflektovať hoci aj na základe neskôr uplatneného prostriedku procesného útoku či obrany.
Na prostriedky procesného útoku a obrany namietajúce skutočnosti - ktoré nastanú až v odvolacom konaní (podľa predošlých troch odsekov) a na ktoré sa nevzťahujú osobitné koncentračné lehoty viazané na novoty podľa § 366 CSP - sa však vzťahuje časový limit sudcovskej koncentrácie, vyžadujúci ich včasné predloženie, ktorý môže, ale nemusí mať už objasnené následky v podobe neprihliadania na uplatnený prostriedok procesného útoku či obrany. Aplikácia koncentrácie tak v odvolacom konaní taktiež prichádza do úvahy, a to v uvedenom rozsahu.
Pre plné objasnenie koncentrácie v odvolacom konaní je potrebné dodať, že koncentrácia konania sa v zmysle zákonných ustanovení§ 153 a § 154 CSP vzťahuje výlučne na prostriedky procesného útoku a obrany.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).