Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SP XVIII/2020 (9/2018)

Zo súdnej praxe, č. 1/2018, s. 44 - 48.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžo 80/2015, týkajúce sa
§ 65 až § 67 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
§ 246c ods. 1 prvá veta, § 219 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 473 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
§ 491 ods. 1, § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok


 

Skutkový stav:

Krajský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd") napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví označeného rozhodnutia, ktorým minister Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (vtedajší ústredný orgán štátnej stavebnej správy; ďalej v texte len "MVaRR SR") zrušil rozhodnutie Ministerstva vnútra SR (MV SR) z 3. septembra 2010, ktorým mimo odvolacieho konania zrušilo právoplatné rozhodnutie bývalého Krajského stavebného úradu v Bratislave (ďalej len "KSÚ") zo 7. mája 2007 a vyhovelo rozkladom účastníkov konania, a to z dôvodu uplynutia zákonnej trojročnej lehoty od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia na jeho preskúmanie mimo odvolacieho konania. O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že žalobcovi ich náhradu nepriznal.

V odôvodnení rozsudku krajský súd konštatoval, že žalobca ako príslušný stavebný úrad v územnom konaní rozhodnutím z 30. novembra 2006 zamietol podľa § 37 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len "stavebný zákon") návrh spoločnosti Ekologická ........., a.s. na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Pezinok - skládka odpadov". KSÚ toto rozhodnutie v odvolacom konaní svojím rozhodnutím zo 7. mája 2007 zmenil tak, že umiestnenie predmetnej stavby povolil, pričom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 14. mája 2007. Žalobca 9. januára 2009, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) - Inšpektorát životného prostredia Bratislava 21. októbra 2009 a Ing. Vladimír B. 18. novembra 2009 podali podnet na preskúmanie uvedeného rozhodnutia KSÚ mimo odvolacieho konania. MVaRR SR listom z 26. januára 2010 požiadalo (opätovne) primátora MÚ v Pezinku s odkazom na § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len "správny poriadok") o poskytnutie chýbajúcich podkladov konštatujúc, že na základe podnetov uvedených osôb preskúmava rozhodnutie KSÚ v konaní mimo odvolania podľa § 65 správneho poriadku. Následne listom z 26. apríla 2010 oznámilo osobám, ktoré podali podnet, že nebol zistený zákonný dôvod preukazujúci porušenie právnych predpisov v konaní a rozhodovaní KSÚ, a preto rozhodnutie KSÚ ponecháva v platnosti. Ďalším listom z 21. júna 2010 MVaRR SR potvrdilo svoje stanovisko k podaným podnetom, keď oznámilo, že jeho predošlý list z 26. januára 2010 nemôže byť považovaný za upovedomenie o začatí konania podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, pretože MVaRR SR nerobilo konanie vo veci samej, ale len zhromažďovalo podklady doplňujúce spisový materiál, ktorý slúžil na preskúmanie podnetom napadnutého rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností krajský súd neprisvedčil námietke žalobcu, že žalobca bol o začatí konania upovedomený už 1. februára 2010, kedy mu bol doručený list MVaRR z 26. januára 2010, teda v trojročnej lehote podľa § 68 ods. 1 správneho poriadku, keďže ani podľa názoru krajského súdu uvedený list nemožno považovať za upovedomenie o začatí mimoodvolacieho konania z dôvodu, že ním bol primátor MÚ v Pezinku len (opätovne) požiadaný o poskytnutie chýbajúcich podkladov. Krajský súd bol toho názoru, že podnety boli vybavené listom MVaRR SR z 26. apríla 2010, a konanie o preskúmanie rozhodnutia KSÚ v mimoodvolacom konaní bolo začaté z vlastného podnetu Ministerstvom vnútra SR (ústredný orgán štátnej stavebnej správy vykonávajúci pôsobnosť v období od 1. júla 2010 do 1. novembra 2010; ďalej v texte len "MV SR"), a to doručením výzvy zo 14. júla 2

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).