Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmeny v ukladaní a výkone trestov

Autor v článku reaguje na niektoré zmeny uskutočnené v Trestnom zákone s účinnosťou od 1.8.2019, týkajúce sa trestu odňatia slobody na doživotie a trestu domáceho väzenia. K uvedeným zmenám robí stručný výklad, ale súčasne poukazuje aj na možné výkladové problémy v aplikačnej praxi.
In the article, the author responds to some amendments of the Penal Code that entered into force on 1 August 2019 and that concern life imprisonment and home arrest penalties. He briefly comments the amendments but in the same time refers to possible issues of interpretation in legal practice.
SAMAŠ, O.: Zmeny v ukladaní a výkone trestov; Justičná revue, 72, 2020, č. 4, s. 508 - 512.
 
Zákonom č. 214/2019 Z.z. o zmene a doplnení Trestného zákona (zák. č. 300/2005 Z.z., ďalej aj "Tr. zák.") došlo s účinnosťou od 1.8.2019 k pomerne
zásadným zmenám
v trestaní páchateľov trestných činov. Taktiež došlo k zmenám pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a upravilo sa podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia.
Zásadná zmena sa týka ukladania trestu odňatia slobody na
doživotie.
Teória "svetla na konci tunela" viedla zrejme zákonodarcu k tomu, aby z rekodifikovaného Trestného zákona po 15. rokoch vypustil ustanovenia, ktoré z doživotného trestu v niektorých prípadoch prakticky robili trest
"absolútny",
t.j. bez možnosti podmienečného prepustenia z výkonu tohto trestu. Vypustením (bez náhrady) ustanovenia § 34 ods. 8 Tr. zák.
1)
došlo k zrušeniu fakultatívnej možnosti súdu, aby v tam uvedených prípadoch spolu s uložením doživotného trestu odňatia slobody zároveň rozhodol aj o neprípustnosti podmienečného prepustenia z výkonu tohto trestu.
Vypustením (bez náhrady) ustanovenia § 67 ods. 3 Tr. zák.
2)
došlo tiež k zrušeniu obligatórneho zákazu podmienečného prepustenia z výkonu uloženého trestu odňatia slobody na doživotie priamo zo zákona, pričom zákaz sa do 31.7.2019 mohol týkať odsúdených, ktorí boli opätovne odsúdení k trestu odňatia slobody na doživotie.
Spolu s týmito "zmierňovacími" ustanoveniami došlo už uvedeným zákonom tiež k sprísneniu a spresneniu podmienok týkajúcich sa rozhodovania o
podmienečnom prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie. Zatiaľ čo formálna podmienka pre podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu zostala nezmenená - najmenej 25 rokov vykonaného trestu odňatia slobody. Súdy pri doživotných trestoch odňatia slobody okrem všeobecných materiálnych podmienok uvedených § 66 ods. 1 a ods. 2 Tr. zák. budú musieť skúmať a rozhodnúť, či s ohľadom na
okolnosti činu,
za ktorý bol uložený trest odňatia slobody na doživotie a
povahu osobnosti
takto odsúdenej osoby, nehrozí jej prepustením opakovanie spáchaného činu alebo obdobného činu. Takáto povinnosť súdu vyplýva z doplnenia doterajšieho ustanovenia § 67 ods. 2 Tr. zák.
3)
Najmä pokiaľ ide o povinnosť skúmania povahy osobnosti osoby odsúdenej na trest odňatia slobody na doživotie, týmto doplnením Trestného zákona prakticky došlo k zákonnému podkladu pre znalecké skúmanie osobnosti odsúdeného, pričom doterajšia súdna prax v tomto smere doposiaľ vychádzala len z judikatúry.
Zmenou ustanove
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).