Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR CIII/2020 (36/2018) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. júna 2017, sp. zn. 7Sžo/178/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2018, s. 24 - 31.

Pozastavením výkonu advokácie nedochádza k aktívnemu výkonu povolania a k aktívnemu poskytovaniu právnych služieb, a preto advokátovi zaniká aj povinnosť byť poisteným pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním právnych služieb, a to bez ohľadu na to, či sa činnosť vykonáva advokátom samostatne, alebo v mene a na účet spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej jediným konateľom a spoločníkom je advokát s pozastaveným výkonom advokácie.


Krajský súd v B. (ďalej len „krajský súd“) rozsudkom z 29. mája 2015, č.k. 6S/215/2013-38, podľa § 250j ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo 6. júna 2013, číslo 60/7/2013, (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný rozhodol o vyčiarknutí žalobcu zo zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Krajský súd mal z obsahu administratívneho spisu preukázané, že listom doručeným žalovanému dňa 22. júla 2011 žalobca žiadal žalovaného o zapísanie do zoznamu spoločností poskytujúcich právne služby vedenom Slovenskou advokátskou komorou, v ktorom uviedol, že spoločnosť začne poskytovať právne služby ku dňu 27. júla 2011. Zároveň týmto dňom prestal poskytovať právne služby vo vlastnom mene a na vlastný účet JUDr. D. L., ktorý sa stal jediným spoločníkom a konateľom žalobcu. Následne listom doručeným žalovanému dňa 24. apríla 2012 žalobca oznámil žalovanému, že odo dňa 16. apríla 2012 vstúpil do štátnozamestnaneckého pomeru a požiadal žalovaného o zapísanie pozastavenia výkonu advokácie do zoznamu advokátov vedeného žalovaným, podľa § 8 ods. 1 písm. a/ zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v rozhodnom znení (ďalej len „zákon č. 586/2003 Z.z.“). Listom z 24. apríla 2012 žalovaný oznámil žalobcovi, že mu dňom 24. apríla 2012 pozastavil výkon advokácie. Žalobcu vyzval, aby si splnil povinnosť ustanoviť za seba počas pozastavenia výkonu advokácie zástupcu z radov advokátov a taktiež žalobcu požiadal o vrátenie advokátskeho preukazu na čas pozastavenia výkonu advokácie, s tým, že mu bude po obnovení výkonu povolania opätovne vydaný. Žalobcu upozornil, že počas pozastavenia výkonu advokácie má platiť za kalendárny rok, vždy do 30. apríla ročne, znížený príspevok na činnosť žalovaného, podľa aktuálnej sadzby ako aj neskrátený príspevok do sociálneho fondu, podľa uznesenia konferencie advokátov o sociálnom fonde z 19. júna 2010. Listom z 2. mája 2012 žalobca oznámil žalovanému meno zástupcu počas pozastavenia výkonu advokácie ako aj údaje o jeho sídle. Následne podaním z 10. mája 2012 žalovaný požiadal žalobcu o oznámenie, či žiada o výmaz spoločnosti zo zoznamu vedeného komorou, na čo žalobca oznámil, že nechce byť vymazaný zo zoznamu, pretože po odpadnutí dôvodu pozastavenia činnosti bude pokračovať vo výkone advokácie.

Krajský súd zo spisu ďalej zistil, že žalovaný upozornil žalobcu na jeho povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu na rok 2013, na čo žalobca reagoval oznámením, že túto povinnosť nemá počas pozastavenia výkonu činnosti a poistenie nezaplatil. Listom z 27. mája 2013 bol žalobca pozvaný na zasadnutie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory za účelom prerokovania návrhu na vyčiarknutie žalobcu zo zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby, z dôvodu nezaplatenia poistného pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutej pri poskytovaní právnych služieb. Následne dňa 6. júna 2013 napadnutým rozhodnutím rozhodol žalovaný o vyčiarknutí žalobcu zo zoznamu spoločností s ručením obmedzeným, poskytujúcich právne služby.

Vzhľadom na uvedené krajský súd konštatoval, že predpokladom na to, aby mohla byť zriadená spoločnosť s ručením obmedzeným za účelom poskytovania právnych služieb je okolnosť, že takúto spoločnosť môže založiť len advokát, ktorý je zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. Dodal, že kde uvedený zákon upravuje práva a povinností advokátov, táto úprava sa vzťahuje aj na tých advokátov, ktorí nekonajú vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, ale vykonávajú svoju činnosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným poskytujúcej právne služby. Žalobca je advokátom, ktorý vykonával advokátsku činnosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Je nesporné, že v dobe, kedy mu bol pozastavený výkon advokácie, žalobca nemal uzavretú poistnú zmluvu pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu na rok 2013. Výkon advokátskej činnosti v mene spoločnosti žalobcu vykonávala len jedna osoba, jediný konateľ a spoločník, JUDr. D. L., ktorému, počas pozastavenia výkonu činnosti zaniklo oprávnenie poskytovať právne služby, pričom v mene žalobcu nemala žiadna iná osoba za advokátsku kanceláriu žalobcu, okrem JUDr. D. L., oprávnenie na výkon advokátskej činnosti. S poukazom na § 9 ods. 1 písm. d/ zákona č. 586/2003 Z.z. krajský súd uviedol, že počas pozastavenia výkonu činnosti zanikla žalobcovi povinnosť podľa § 27 ods. 1 menovaného zákona, spočívajúca v preukázaní uzavretia poistnej zmluvy o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. O tom, že žalobca nemal počas pozastavenia výkonu činnosti povinnosť byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu svedčí aj tretia veta predmetného ustanovenia, podľa ktorej: „Poistenie m

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).