Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR I/2019 (33/2016) ROZHODNUTIE (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 25CoKR/2/2014 z 21. 7. 2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 3/2016, s. 60 – 63.

I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť.

II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne, pretože zahŕňa nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty.

III. Vec, ktorú užíval úpadca ako leasingový nájomca, nepatrí do konkurznej podstaty, pretože je majetkom prenajímateľa. Pre úspešnosť odporovacej žaloby musí správca preukázať, že prevodom práva vec užívať a práva odkúpiť ju, došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka, ktorí majú voči dlžníkovi pohľadávky v čase účinnosti napadnutého právneho úkonu.

(Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 25CoKR/2/2014 z 21. 7. 2014)


Z odôvodnenia:

Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „konkurzný súd“) rozsudkom č. k. 64Cbi/12/2013 – 97 z 15. novembra 2013 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) zamietol návrh o určenie neúčinnosti zmluvy o zámene účastníkov leasingovej zmluvy č. LZC/11/00103 z 1. decembra 2011 uzatvorenej medzi úpadcom ako nájomcom, odporcom ako novým nájomcom a D. L. S., spol. s r. o., B., IČO: X. ako prenajímateľom (ďalej len „sporná zmluva“) a o zaplatenie 130 730,12 eura. Na základe spornej zmluvy vstúpil odporca do všetkých práv a povinností úpadcu, vyplývajúcich zo zmluvy o finančnom leasingu č. LZC/11/00103 z 15. februára 2011 (ďalej len „leasingová zmluva“). Navrhovateľ si uplatnil odporovacou žalobou právo na určenie neúčinnosti spornej zmluvy a zaplatenie 130 730,12 eura.

Konkurzný súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že počas trvania leasingovej zmluvy nie je leasingový nájomca vlastníkom predmetu leasingu, je len jeho držiteľom a vlastníkom predmetu leasingu je leasingová spoločnosť. Leasingový nájomca má právo predmet leasingu po dohodnutú dobu nielen užívať, ale má aj tomu zodpovedajúcu povinnosť uhrádzať leasingové splátky, v ktorých je potom obsiahnutá aj odplata za užívanie predmetu leasingu. Konkurzný súd sa stotožnil s obranou odporcu, podľa ktorej nešlo o právny úkon týkajúci sa majetku úpadcu, pretože úpadca nebol vlastníkom predmetu leasingu a spornou zmluvou úpadca previedol na odporcu len právo zodpovedajúce užívaniu predmetu leasingu a zároveň aj povinnosť uhrádzať dohodnuté leasingové splátky za takéto užívanie. Spornou zmluvou teda došlo nielen k prevodu práva mať v držbe predmet leasingu, ale aj k prevodu povinností, a to záväzku uhrádzať leasingové splátky, pričom nedošlo k zmene vlastníctva predmetu leasingu, pretože vlastníkom predmetu naďalej zostáva leasingová spoločnosť ako prenajímateľ. Ďalej konkurzný súd uviedol, že pokiaľ by aj vychádzal z tej skutočnosti, že právo užívať predstavuje majetkové právo, spornou zmluvou nedošlo k ukráteniu alebo zmenšeniu majetkového práva leasingového nájomcu, pretože tento bol povinný za nájom uhrádzať leasingové splátky. Odporovaným právnym úkonom teda došlo k zániku záväzku úpadcu uhrádzať dohodnuté leasingové splátky. Úpadca ku dňu uzavretia spornej zmluvy uhradil okrem prvej zvýšenej splátky a záloh, aj 6 pravidelných leasingových splátok a zostávalo mu uhradiť ešte 54 leasingových splátok. Konkurzný súd sa nestotožnil s tvrdením navrhovateľa, že majetok ktorý bol prevedený predstavuje majetkové právo uzavrieť kúpnu zmluvu za dohodnutú kúpnu cenu 100 eur, pretože takéto právo by úpadcovi vzniklo až po 5. máji 2016 za predpokladu, že by bol zaplatil 54 leasingových splátok, každú vo výške 9 400

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).