Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR IV/2020 (68/2016) ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. marca 2016, sp. zn. 10 Sza 8/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 7/2016, s. 73 – 75.

Pravdepodobnosť udelenia azylu, resp. doplnkovej ochrany, ktorá by bola zrejmá už v okamihu rozhodovania o zaistení cudzinca podľa § 88a ods.1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže predstavovať prekážku zaistenia cudzinca.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. marca 2016, sp. zn. 10 Sza 8/2016)


Krajský súd v B. potvrdil rozhodnutie č. PPZ-HCP-BA9-28-009/2016-AV zo dňa 16. januára 2016, ktorým bol navrhovateľ zaistený podľa § 88a ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“), a to dňom 16.01.2016 na čas nevyhnutne potrebný na rozhodnutie o jeho žiadosti o udelenie azylu, najdlhšie do 19.04.2016, na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo možné získať, najmä ak existuje riziko jeho úteku, a na výkon jeho zaistenia určil Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v M.

Predmetom odvolacieho konania bol rozsudok krajského súdu, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie odporcu o zaistení navrhovateľa podľa § 88a ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov. Navrhovateľ namietal nedostatočné zistenie skutkového stavu odporcu s ohľadom na pravdepodobnosť udelenia azylu navrhovateľovi, ako žiadateľovi pochádzajúceho z vojnou zmietanej S. Navrhovateľ upriamil pozornosť na skutočnosť, že odporca sa nedostatočne vysporiadal so skutočnosťou vysokej pravdepodobnosti udelenia azylu resp. doplnkovej ochrany, ktorá môže predstavovať prekážku zaistenia cudzinca.

Z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že odporca svoj postup oprel o dôvody zaistenia vyplývajúce ustanovenie § 88a ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, jeho povinnosťou preto bolo v odôvodnení svojho rozhodnutia zaoberať sa preukázaním splnenia tam uvedených predpokladov.

Z o d ô v o d n e n i a :

 Z obsahu cit

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).