Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LIX/2019 (38/2016) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. októbra 2015, sp. zn. 8 Sžo/37/2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2016, s. 15 – 19.

Ak rozhodnutie žalovaného o uložení sankcie za priestupok v časti pokiaľ ide o jej výšku na hornej hranici sadzby je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, potom v správnom konaní došlo k podstatnej vade, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. októbra 2015, sp. zn. 8 Sžo/37/2014)


Krajský súd v Trnave rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d) O. s. p. rozhodnutie Krajského stavebného úradu Trnava zo dňa 19. marca 2012, ktorým bolo zmenené rozhodnutie Obce Borovce zo dňa 21. decembra 2011 doplnením výroku o trovách konania, a zrušil aj vyššie špecifikované prvostupňové rozhodnutie Obce Borovce, ktorým bol žalobca ako obvinený z priestupku uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platnom a účinnom v rozhodnom čase (ďalej len „stavebný zákon“) tým, že ako stavebník začal v novembri 2010 uskutočňovať stavbu rodinného „dvojdomu“ na pozemkoch v k. ú. Borovce bez stavebného povolenia, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 25 000 €, a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 66 € za zaplatený súdny poplatok a na trovách právneho zastúpenia sumu 371,36 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozsudok odôvodnil tým, že rozhodnutie žalovaného je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, a to najmä v časti určenia výšky pokuty nie je vôbec odôvodnené. Zdôraznil, že právo na vydanie kompletného rozhodnutia je jedným zo základných práv účastníka administratívneho konania. Rozhodnutie správneho orgánu musí byť také, aby každý, kto ho dostane k dispozícii, si mohol utvoriť z jeho odôvodnenia obraz o prejednávanej veci a vydanom rozhodnutí. Uviedol, že nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov spočíva v nedostatku skutkových dôvodov a je takou vadou, ktorá bráni súdu vecne preskúmať zákonnosť rozhodnutia. V tejto súvislosti poukázal na to, že nespochybniteľným právom účastníka konania je v prípade uloženia pokuty v správnom konaní dostať rozhodnutie, ktoré bude aj v časti určenia jej výšky dostatočným spôsobom odôvodnené v nadväznosti na konkrétne zistené skutočnosti, okolnosti, údaje, aby bolo z odôvodnenia zrejmé, v rámci akých mantinelov sa pri svojom rozhodovaní správny orgán pohyboval, ktoré skutočnosti zohľadnil. Podľa názoru krajského súdu nie je postačujúce, ak je uložená sankcia v rozsahu, ktorý síce zákon pripúšťa, ale správny orgán musí v odôvodnení rozhodnutia uviesť skutočnosti, ktoré viedli k uloženiu sankcie aj pokiaľ ide o jej výšku. Námietku žalobcu, že mu nebol v konaní ustanovený správnym orgánom tlmočník, nepovažoval krajský súd za dôvodnú, nakoľko mal možnosť do zápisnice o prejednaní priestupku túto skutočnosť namietať, čo však neurobil; učinil tak iba v rámci odvolacieho konania pred správnym orgánom. K ďalšej námietke žalobcu ohľadne predpojatosti starostu obce k veci krajský súd uviedol, že správny poriadok hovorí len o možnom vylúčení pracovníka správneho orgánu, nie o vylúčení jeho štatutára – starostu obce, ktorý však nie je pracovníkom, ale je správnym orgánom. Výrok o trovách konania odôvodnil poukazom na § 250k O. s. p. a na vyhlášku č. 655/2004 Z. z., pričom trovy právneho zastúpenia pozostávali z odmeny advokáta za 4 úkony právnej služby, náhrady cestovného z Piešťan

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).