Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXIX/2019 (48/2016) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. marca 2016, sp. zn 3 Sžr/42/2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2016, s. 111 – 115.

V prípade, že piata časť Občianskeho súdneho poriadku má svoju špeciálnu úpravu o prerušení konania v správnom súdnictve pre prípad, že orgánmi prokuratúry dôjde k podaniu protestu prokurátora (§ 250 i ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku), a to proti rozhodnutiu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu, neexistuje potom zákonný dôvod, aby správny súd vyhovel návrhu navrhovateľov na prerušenie súdneho konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a za situácie, ak navrhovatelia ešte len dali podnet na podanie protestu prokurátora, naviac proti inému rozhodnutiu, než tomu rozhodnutiu, ktoré je predmetom súdneho prieskumu.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. marca 2016, sp. zn 3 Sžr/42/2014)


Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 9Sp/35/2013-86, 9Sp/36/2013 zo dňa 29.11.2013 zamietol návrh na prerušenie konania, ktorý podali navrhovatelia 1/, 2/ podľa § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“). Konanie žiadali prerušiť do vybavenia ich podnetu, resp. do vybavenia protestu prokurátora. Domnievali sa, že ak by bol podaný protest prokurátora a ak by mu odporca vyhovel, zmenila by sa právna situácia navrhovateľov, v dôsledku čoho by nebolo možné zamietnuť návrh na vklad vecného bremena z dôvodu, že navrhovatelia nie sú vlastníkmi.

Po preskúmaní návrhu navrhovateľov 1/, 2/ na prerušenie konania krajský súd uviedol, že v súvislosti s konaním o proteste prokurátora možno podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, t. j. v správnom súdnictve, konanie prerušiť podľa § 250i ods. 4 O.s.p. až do jeho vybavenia. K prerušeniu konania však môže dôjsť len za predpokladu, že sa protest prokurátora, príp. podnet na jeho podanie vzťahuje na preskúmavané rozhodnutie správneho orgánu. O takýto prípad však v danej veci nejde. Po prvom neúspešnom podaní podnetu navrhovatelia opätovne podali podnet na protest prokurátora, avšak voči inému, než preskúmavanému rozhodnutiu odporcu. V prípade, že bude vyhovené ich podnetu i protestu prokurátora, navrhovatelia budú môcť podať návrh na obnovu konania. S ohľadom na účel správneho súdnictva i skutočnosť, že pre súd je rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250l ods. 2 v spojení s § 250i ods. 1 O.s.p.) aplikácia ustanovenia § 109 ods

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).