Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXVII/2019 (46/2016) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. januára 2016, sp. zn. 3 Sži/44/2014)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2016, s. 98 – 105.

Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny – protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by bola porušená zásada rovnosti zbraní účastníkov v procese súdneho prieskumu a následne i porušením práva na spravodlivý proces v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. januára 2016, sp. zn. 3 Sži/44/2014)


Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) ako nedôvodnú zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 17.07.2012, ktorým zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 04.06.2012. Týmto rozhodnutím nevyhovel žiadosti žalobcu zo dňa 22.03.2012 o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií „) o sprístupnenie fotokópie dokumentu – protokolu, ktorým bolo ukončené konanie vo veci preverovania postupu polície Sekciou kontroly a inšpekčnej služby v prípade H. M. Podľa § 250k ods. 1 OSP neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania krajský súd nepriznal.

Krajský súd z obsahu administratívneho spisu rekapituloval priebeh správneho konania vo veci podanej žiadosti na sprístupnenie predmetnej informácie, predchádzajúci vydaniu napadnutého rozhodnutia. Zistil, že žiadosťou zo dňa 22.03.2012 požiadal žalobca podľa § 14 zákona o slobode informácií o sprístupnenie fotokópie dokumentu - protokol, ktorým bolo ukončené konanie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby vo veci preverovaní postupu polície v prípade napadnutia H. M., iniciovanej ministrom vnútra Slovenskej republiky. Rozhodnutím prvého stupňa zo dňa 02.04.2012 žalovaný žiadosť žalobcu zamietol. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca rozklad dňa 04.04.2012, o ktorom rozhodol žalovaný rozhodnutím zo dňa 11.05.2012 tak, že rozkladu vyhovel a prvostupňové rozhodnutie zrušil. Následne správny orgán prvého stupňa rozhodnutím zo dňa 04.06.2012 žiadosť žalobcu opätovne zamietol. Žalobca podal proti tomuto rozhodnutiu rozklad zo dňa 02.07.2012, ktorý bol žalovanému doručený dňa 25.06.2012. Lehota na rozhodnutie o rozklade márne uplynula dňa 10.07.2012, v dôsledku čoho v uvedený deň vznikla fikcia rozhodnutia o zamietnutí rozkladu žalobcu.

Žalobca mal zato, že lehota na rozhodnutie o rozklade márne uplynula dňa 10.07.2012, v dôsledku čoho v uvedený deň vznikla fikcia rozhodnutia o zamietnutí rozkladu žalobcu a preto druhostupňové fiktívne rozhodnutie žalovaného napadol žalobou, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 2S 294/2012. Toto konanie o fiktívnom druhostupňovom rozhodnutí žalovaného krajský súd zastavil.

Po vzniku fikcie druhostupňového rozhodnutia žalovaný rozhodnutím zo dňa 17.07.2012 zamietol rozklad žalobcu a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Krajský súd s poukazom na znenie § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií a § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) vyhodnotil, že žalovaný dodržal tridsať dňovú lehotu na rozhodnutie o rozklade zo dňa 17.07.2012.

Zákon o slobode informácií nemá osobitnú úpravu na štádium konania od podania odvolania, príp. rozkladu prvostupňovému správnemu orgánu, postupuje sa podľa § 57 Správneho poriadku. Keď sú splnené podmienky na konanie prvostupňového správneho orgánu v tzv. autoremedúre o odvolaní resp. o rozklade, rozhodne tento orgán sám podľa odseku 1. Ak podmienky na takýto postup nie sú dané, postupuje sa podľa odseku 2 a správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydá, predloží odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie – rozklad došlo.

V tejto súvislosti poukázal aj na rovnaký výklad a právny názor vyslovený vo viacerých rozhodnutiach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, napr. sp. zn. 2Sži/7/2011 zo dňa 21. 03.2012, sp. zn. 3Sži/19/2012 zo dňa 04.12.2012.

Žalobca predmetnou žiadosťou žiadal sprístupniť fotokópie dokumentu (protokol), ktorým bolo ukončené konanie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby vo veci preverovaní postupu polície v prípade napadnutia H. M.

Všetky zákonom ustanovené obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých inf

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).