Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXXXI/2019 (74/2017) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2017, sp. zn. 2 Tdo 53/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2017, s. 36 – 38.

Prechovávanie omamnej látky alebo psychotropnej látky (§ 2 ods. 1 alebo 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov) – ďalej len „droga“, nie je na účel aplikácie § 171 ods. 1 a § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona limitované minimálnym množstvom. Prechovávanie drogy v množstve síce obvyklým spôsobom aplikovateľnom, avšak menšom, než z hmotnostného hľadiska zodpovedá obvykle jednorazovej dávke, je trestným činom, pokiaľ je droga vzhľadom na množstvo účinnej látky obsiahnutej v celkovom množstve zaisteného materiálu spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie (§ 130 ods. 5 Trestného zákona).

Pri prečine podľa § 171 Trestného zákona je však vždy potrebné posudzovať aj materiálny korektív podľa kritérií § 10 ods. 2 Trestného zákona.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2017, sp. zn. 2 Tdo 53/2016)


Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 25. apríla 2017, sp. zn. 2 Tdo 53/2016, podľa § 392 ods. 1 Tr. por. zamietol dovolanie obvineného Y. X. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 25. februára 2016, sp. zn. 6To/49/2015.

Z odôvodnenia:

Okresný súd Piešťany (ďalej len „okresný súd“) rozsudkom z 15. apríla 2015, sp. zn. 2T/12/2015, uznal obvineného Y. X. vinným z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 8. septembra 2014 v čase asi o 08:35 hod. v Piešťanoch, na Krajinskej ceste č. 5, v budove Obvodného oddelenia PZ Piešťany, vo vrecku nohavíc prechovával pre vlastnú potrebu mikroténový sáčok so sušeným konope (marihuanou), pričom podľa znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Bratislava, č. p. PPZ-KEU-BA-EXP-2014/13515, bolo zistené, že igelitové vrecko obsahovalo sušené konope (marihuanu) s hmotnosťou 415 mg s obsahom účinnej látky viac ako 10 mg, čo zodpovedá 1 obvykle jednorazovej dávke drogy, kde Cannabis (konopa) je zaradená v zmysle zákona č. 138/1998 Z. z. (správne 139/1998 Z. z., pozn.) o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov do I. skupiny omamných látok. Okresný súd zároveň podľa § 44 Tr. zák. upustil od uloženia súhrnného trestu, pretože považoval trest uložený obvinenému právoplatným rozsudkom Okresného súdu Trenčín zo 14. októbra 2014, sp. zn. 2T/41/2013, na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa za dostatočný.

Obvinený napadol uvedený rozsudok okresného súdu odvolaním, ktoré Krajský súd v Trnav

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).