Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR VI/2019 (15/2018) ROZHODNUTIE (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. augusta 2017 sp. zn. 6 Cdo 138/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 2/2018, s. 8 – 16.

Splnenie protiprávneho pokynu zamestnávateľa nie je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť konania zamestnanca a v individuálnych prípadoch môže zakladať spoluzodpovednosť zamestnávateľa na vzniknutej škode (§ 187 ods. 1 Zák. práce).

Vedomosť zamestnanca o protiprávnosti pokynu zamestnávateľa je relevantná iba z hľadiska posúdenia povahy jeho zavinenia.

(uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. augusta 2017 sp. zn. 6 Cdo 138/2016)


Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Pezinok rozsudkom z 18.februára 2013 č. k. 6C/3/2011-77 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému náhrady škody podľa § 179 ods. 1 Zákonníka práce vzniknutej mu zaplatením správneho poplatku v sume 2 784 eur v zmysle rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava zo 4. 5. 2010 za vykonanie nadmernej prepravy bez povolenia príslušného cestného správneho orgánu. Vychádzal zo zistenia, že žalobca uzavrel so žalovaným pracovnú zmluvu dňa 2. 9. 2008, podľa ktorej žalovaný vykonával druh práce vodiča nákladného vozidla, že žalovaný v rámci plnenia pracovných povinností prevzal dňa 16. 2. 2010 od dodávateľa 25,5 tony netto drveného kameniva pre odberateľa I., s. r. o. P. a že v tento deň bolo vykonané Slovenskou správou ciest v úseku Senec – Sládkovičovo kontrolné meranie vozidla, ktoré viedol ako vodič žalovaný a bolo zistené preťaženie skupiny náprav v rozsahu 29,39 % a preťaženie vozidla v rozsahu 18,44 %. V konaní bolo ďalej zistené, že Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava vydal dňa 4. 5. 2010 pod číslom spisu A/2010/01059 rozhodnutie, ktorým dodatočne vyberá od dopravcu M. v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. podľa položky 80 písm. a) bod 2.1 a 2.2 časti VI. Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, správny poplatok zvýšený v zmysle bodu 2. splnomocnenia citovanej položky na trojnásobok určenej sadzby, t. j. vo výške 2 784 eur za vykonanie nadmernej prepravy dňa 16. 2. 2010 bez povolenia príslušného cestného správneho orgánu a že žalobca správny poplatok v uvedenej sume správnemu orgánu zaplatil. V súvislosti s právnym posúdením veci uviedol, že pre vznik zodpovednosti zamestnanca musia byť splnené všetky zodpovednostné predpoklady, medzi ktoré patrí protiprávny úkon, vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody, zavinenie zamestnanca, existencia pracovného pomeru, a že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením. V zmysle druhej vety citovaného zákonného ustanovenia zamestnávateľ je povinný preukázať nielen vznik škody, protiprávnosť konania zamestnanca, ale aj zavinenie a príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a protiprávnym konaním zamestnanca. Na základe výsledkov vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno; žiadnym spôsobom nepreukázal jednoznačné zavinenie žalovaného v súvislosti so vznikom škody a ani jeho protiprávne konanie. Žalobca z vážnych listov, ktoré mal k dispozícii, musel mať vedomosť o množstvách prepravovaného tovaru. Navyše, tvrdenia žalovaného, že žalobcu osobne viackrát informoval o skutočnosti preťaženia vozidla a žalobca napriek tomu trval na tom, aby prepravoval 24 ton, žalobca nerozporoval a ani nepreukázal opak. Jeho žalobu preto ako nedôvodne podanú zamietol. Vec právne posúdil podľa § 420 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 Občianskeho zákonníka a podľa § 179 ods. 1 Zákonníka práce. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a v konaní úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania.

2. Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 22.októbra 2015 sp. zn. 9Co/301/2013 v spojení s opravným uznesením z 11.februára 2016 na odvolanie žalobcu napadnutý rozsudok okresného súdu zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 784 eur ako aj náhradu trov konania a trov právneho zastúpenia v celkovej sume 1 093,63 eura na účet zástupcu žalobcu, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že súd prvého stupňa zistil skutkový stav veci v dostatočnom rozsahu, ale vec nesprávne právne posúdil. Pri právnom posúdení veci vychádzal z názoru, že na vznik zodpovednosti zamestnanca za škodu musia byť splnené súčasne všetky zákonné predpoklady vyplývajúce z ustanovenia § 179 Zákonníka práce. Vo vzťahu k zodpovednosti zamestnanca za škodu za protiprávne konanie možno označiť zavinené konanie zamestnanca, ktoré je v rozpore s objektívnym právom, pričom porušenie povinnosti zamestnanca pri plnení pracovných úloh môže vyplývať z porušenia ustanovení Zákonníka práce ako aj ďalších právnych predpisov. Žalovaný v rámci plnenia pracovných úloh dňa 16. 2. 2010 riadil motorové vozidlo s nadmerným nákladom napriek vedomosti o tejto skutočnosti, čo vyplývalo z Dodacieho listu č. 1154 zo 16. 2. 2010. Týmto svoj

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).