Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCI/2019 (73/2017) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. septembra 2016, sp. zn. 2 Tost 23/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 8/2017, s. 33 –35.

I. Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí podľa § 406 ods. 2 Trestného poriadku súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, len ak zákon neustanovuje inak. Takúto výnimku predstavuje § 407 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého u osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto trestu súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Keďže podľa § 10 ods. 4 Trestného poriadku sa na účely tohto zákona súdom rozumie nielen okresný súd, ale aj krajský súd, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky, treba za súd, v ktorého obvode sa takýto trest vykonáva, považovať ten súd, ktorý má rovnakú vecnú príslušnosť ako súd, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, pokiaľ zákon výslovne neustanovuje, že je príslušný okresný súd (ako je tomu napr. pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody podľa § 415 Trestného poriadku). Ak prichádza do úvahy okresný aj krajský súd (§ 407 ods. 3 Trestného poriadku), rozhoduje miestne príslušný krajský súd; ak prichádza do úvahy Špecializovaný trestný súd, rozhodne vždy tento súd (rozhodujúca je jeho pôsobnosť).

II. Ustanovenie § 280 ods. 1 veta druhá časť pred bodkočiarkou Trestného poriadku je potrebné analogicky použiť aj na rozhodnutia súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody, pokiaľ ide o návrhové konanie a miestne nepríslušný súd o návrhu (žiadosti) konal namiesto postúpenia veci miestne príslušnému súdu podľa § 244 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku per analogiam.

III. O žiadosti o prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody pre skoršie premlčanie výkonu tohto trestu rozhodne súd na podklade pôsobnosti a príslušnosti založenej ustanovením § 406 ods. 2 Trestného poriadku, keďže ide o rozhodnutie súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody. Proti takému uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá má (v prípade vyhovenia žiadosti) odkladný účinok, tak ako pri iných obdobných rozhodnutiach súvisiacich s výkonom trestu odňatia slobody (§ 409 ods. 4, § 411 ods. 3, § 413 ods. 3, § 417 ods. 3 Trestného poriadku), pri analogickom použití naposledy označených ustanovení.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).