Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XCV/2020 (11/2018) - ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. januára 2017, sp. zn. 9Sžso/44/2016)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 1/2018, s. 96 – 100.

I. Ustanovenie § 138 ods. 17 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2010 upravuje len poradie povinnosti jednotlivých zamestnávateľov platiť poistné za zamestnanca v prípade súbehu viacerých zamestnaní poistenca tak, že v prípade rôznej výšky vymeriavacieho základu u dvoch a viacerých zamestnávateľov povinnosť platiť (odvádzať) poistné má ten zamestnávateľ, u ktorého v danom období (mesiaci) poistenec dosiahol vyšší vymeriavací základ.

II. Určenie mesačného vymeriavacieho základu v prípade súbehu viacerých zamestnaní upravuje ustanovenie § 138 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2010; danú úpravu ustanovenie § 138 ods. 17 tohto zákona nevylučuje.


Krajský súd v B. zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovanej č.x z 27.01.2011 a vrátenia veci žalovanej na ďalšie konanie.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že žalobkyňa sa včas podanou žalobou domáhala preskúmania rozhodnutia žalovanej č.x z 27.01.2011, ktorým zamietla odvolanie žalobkyne a potvrdila rozhodnutie pobočky H. č. x z 25.11.2010, ktorým bolo žalobkyni podľa § 48 ods. 2, § 53 a § 55 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) od 18.09.2010 do zániku nároku priznané materské vo výške 7,925775 € za deň. Navrhovateľka nezákonnosť rozhodnutia žalovanej videla v tom, že pri súbežnom zamestnaní u dvoch zamestnávateľov, pričom u oboch zamestnávateľov bola splnená podmienka zaplatených 270 dní nemocenského poistenia, sa materské malo určiť z úhrnu denných vymeriavacích základov, najviac v sume denného vymeriavacieho základu určeného vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 10 zákona; keďže na materskú dovolenku nastúpila 18.09.2010, maximálny vymeriavací základ v jej prípade bol za prvých šesť mesiacov 1084,55 € a za ďalších šesť mesiacov 1084,55 €, takže materské malo predstavovať sumu 18,8746 € za deň.

Krajský súd mal z administratívneho spisu žalovanej preukázané, že v rozhodnom období kalendárneho roka 2009 bola žalobkyňa zamestnaná v spoločnosti J., spol. s r.o. od 01.01.2009 do 31.12.2009 a v spoločnosti D., s.r.o. od 01.02.2009 do 30.11.2009, pričom obaja zamestnávatelia odvádzali poistné na nemocenské poistenie v sume prevyšujúcej hodnotu vymeriavacieho základu v úhrne mesačne najviac. Vymeriavací základ žalobkyne u zamestnávateľa D., s.r.o. v mesiaci február 2009 a v období od apríla 2009 do septembra 2009 bol vyšší ako u zamestnávateľa J., spol. s r.o. a preto sa povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie na žalobkyňu určilo výškou tohto vyššieho vymeriavacieho základu. Keďže vymeriavací základ presiahol čiastku zodpovedajúcu maximálnemu vymeriavaciemu základu na nemocenské poistenie, poistné bolo potrebné zaplatiť z maximálne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).