Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XI/2020 (R 28/2017) ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. septembra 2016, sp. zn. 3 Sžo 102/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 26 – 41.

I. Ak bolo na základe kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval pri uplatnení reklamácie v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ako predávajúceho očakávať pri jeho konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, mohol tým podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľov vo vzťahu k poskytovanej službe.

II. Ak kontrolovaný subjekt namiesto potvrdenia o prijatí reklamácie vydáva zákazníkom - spotrebiteľom „Zmluvy o vykonaní opravy“, boli jeho správaním naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov [§ 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. a) a b)].

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. septembra 2016, sp. zn. 3 Sžo 102/2015)


Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol ako nedôvodnú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 25.07.2013, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/533/2/2012 zo dňa 21.02.2013. Týmto rozhodnutím prvostupňový správny orgán na základe výsledkov kontroly, vykonanej v dňoch 03.08.2012 a 14.09.2012 v prevádzkarni Značková predajňa mobilných telefónov O2 Telefónica, Trojičné námestie 10, Trnava, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.“) uložil žalobcovi pokutu v sume 1 000,- € pre porušenie:

1. zákazu upierať práva spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 (každý spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie) v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., nakoľko pri predmetnej kontrole bolo zistené, že v reklamačnom poriadku v časti 2. PODMIENKY REKLAMÁCIE v bode 2.2 Záručné podmienky bolo uvedené: „Záruka sa nevzťahuje najmä na vady spôsobené neodborným alebo neoprávneným zásahom (vrátane zmeny alebo iného zásahu do softvéru), používaním v rozpore s návodom na použitie, vniknutím cudzích látok do Prístroja, nesprávnou údržbou, v prípade poškodenia vplyvom neodvratnej udalosti (živelná pohroma), mechanickým poškodením vinou Zákazníka alebo tretej osoby; ak bol Tovar pripojený na iné než predpísané napájacie napätie, prepätím alebo pokiaľ bola vada spôsobená v spojené s neštandardným Príslušenstvom. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady Tovaru, na ktorom boli porušené ochranné prvky (plomby) slúžiace na zistenie neodbornej montáže a manipulácie. Záruka nemôže byť uplatnená v prípade, ak je vyžadovaná modifikácia alebo adaptácia na rozšírenie funkcií Tovaru oproti zakúpenému prevedeniu, alebo možnosť jeho prevádzkovania v inom štáte, než pre ktorý bol navrhnutý, vyrobený a schválený. Pokiaľ bude v priebehu opravy zistené, že sa záruka na reklamovanú vadu nevzťahuje, hradí náklady na takú opravu Zákazník. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady zavinené následkom havárie vozidla, v ktorom bol Tovar nainštalovaný, opotrebovaním v dôsledku používania Tovaru (škrabance, ošúchanie klávesnice a pod.), nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku (vypadnutie telefónu z držiaka, skrivená alebo zlomená anténa, anténny konektor, odlomené zarážky a vodiace drážky batérie, skrat kontaktov konektora kovovou mincou, sponkou a pod.) alebo nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou mobilného telefónu a autopríslušenstve“ a zároveň v reklamačnom poriadku v časti v časti 2. PODMIENKY REKLAMÁCIE v bode 2.5 Posúdenie reklamácie bolo tiež uvedené: „Reklamácia bude odmietnutá, najmä ak: - ak ide o vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku Predajca nezodpovedá z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.“, čo je v rozpore s § 4 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.;

2. zákazu používať nekalú obchodnú praktiku podľa § 8 ods. 4 v zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., nakoľko šetrením predmetného podnetu spotrebiteľa bolo zistené, že informácie poskytnuté v zmluve o vykonaní opravy predkladanej spotrebiteľom pri uplatnení reklamácie, boli vzhľadom na veľkosť písma pre bežného spotrebiteľa nevhodne poskytnuté, nakoľko boli nečitateľné, písané veľmi malým písmom, pričom takéto konanie žalobcu vykazovalo znaky nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého opomenutia podľa § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., čím boli naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.;

3. zákazu používať nekalú obchodnú praktiku podľa § 7 ods. 2 písm. a) a podľa § 7 ods. 2 písm. b) v zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., nakoľko predmetnou kontrolou bolo zistené, že v súvislosti s uplatnením reklamácie žalobca postupoval v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od predávajúceho pri konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, zodpovedajúcej čestnej obchodnej praxi alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňovanej v jeho oblasti činnosti, čím mohol podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľov vo vzťahu k poskytovanej službe, čo mohlo mať za následok značné ovplyvnenie schopnosti spotrebiteľov urobiť rozhodnutie, ktoré by pri nedostatku informácií inak neurobili, keď namiesto potvrdenia o prijatí reklamácie žalobca vydával spotrebiteľom „Zmluvy o vykonaní opravy“, čím boli naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 7 ods. 2 písm. a), b) zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.;

4. povinnosti riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie v zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., nakoľko predmetnou kontrolou bolo zároveň zistené, že v reklamačnom poriadku v časti 2. PODMIENKY REKLAMÁCIE v bode 2.3 Záručná doba bolo uvedené: „V prípade výmeny niektorej súčiastky Tovaru je záručná doba na túto súčiastku 3 mesiace a začína plynúť dátumom prevzatia Tovaru, resp. dátumom, ktorý bol v protokole o reklamácii, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí reklamovaného Tovaru do opravy, dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného Tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného tovaru po oprave.“, čo je v rozpore s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z..

Podľa § 250k ods. 1 OSP neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania krajský súd nepriznal.

Na základe obsahu napadnutého rozhodnutia krajský súd vyhodnotil, že správne orgány spoľahlivo zistili skutkový stav veci, pričom prvostupňový orgán za účelom presného a úplného zistenia skutočného stavu veci sám zabezpečil dôkazy potrebné pre posúdenie veci, ktoré spolu s podnetom na výkon kontroly a podkladov doručených spotrebiteľom nesporne preukázali, že žalobca upieral práva spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie ako aj nedodržal zákaz používať nekalú obchodnú praktiku vo forme klamlivého opomenutia a nedodržal zákaz používať obchodnú praktiku, ktorá je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k poskytovanej službe, ako aj riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie.

S poukazom na obsahové a formálne náležitosti rozhodnutia podľa § 46 a § 47 ods. 3 správneho poriadku krajský súd námietky ohľadne nepreskúmateľnosti napadnutého rozhodnutia pre nedostatok dôvodov a nedostatočne zisteného skutkového stavu vyhodnotil ako nedôvodné. Podľa krajského súdu preskúmavané rozhodnutia oboch stupňov spĺňajú požiadavky správneho poriadku, sú presvedčivo odôvodnené. Žalovaný sa v nich náležite vysporiadal so všetkými odvolacími námietkami žalobcu. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutia dáva dostatočnú odpoveď na všetky právne a skutkové otázky, ktoré boli predmetom konania a ich zodpovedanie bolo pre výsledok konania určujúce. Je zrejmé, že žalovaný sa vecou starostlivo zaoberal a svoj názor aj logicky odôvodnil. Napadnuté rozhodnutie je teda riadne odôvodnené, čo svedčí o tom, že žalovaný sa vecou riadne zaoberal, zvážil všetky relevantné skutočnosti veci a dodržal aj atribúty spravodlivého procesu s ohľadom na zmysel a účel záujmu chráneného právnymi normami na ochranu spotrebiteľov.

S poukazom na znenie ustanovení § 2 písm. n), § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 písm. b), § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2 písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. krajský súd vyhodnotil, že žalovaný správne zohľadnil charakter poskytovanej služby, úroveň odbornej starostlivosti požadovanej v tejto oblasti, ako aj úroveň informovanosti, vedomosti a obozretnosti priemerného spotrebiteľa cieľovej skupiny, ktorej boli ponúkané služby adresované.

Pri posúdení porušenia práva spotrebiteľa byť informovaný predávajúcim o podmienkach a spôsobe reklamácie krajský súd s poukazom na ustanovenia § 8 ods. 4 a § 18 ods. 1,4,6 a ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. mal za preukázané porušenie § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. žalobcom. K porušeniu zákona došlo tým, že žalobca deklaroval v bode 2.5 reklamačného poriadku odmietnutie reklamácie pre prípad, ak ide o vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku nezodpovedá z dôvodov v ňom vymedzených. Uvedeným konaním žalobca uprel spotrebiteľovi právo na uplatnenie reklamácie podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., čím zhoršil jeho postavenie tým, že mu výrazne sťažil, respektíve zmaril možnosť uplatnenia reklamácie. Podľa krajského súdu za zistený protiprávny stav žalobca plne zodpovedá bez ohľadu na dôvody uvedené v žalobe ako aj bez ohľadu na to, že opravil nesprávne uvedenú lehotu na uplatnenie zodpovednosti za vady z trojmesačnej na zákonnú 24 mesačnú lehotu. Tým, že žalobca v bode 2.3 reklamačného poriadku uviedol, že v prípade výmeny niektorej súčiastky tovaru je záručná doba na túto súčiastku 3 mesiace, porušil povinnosť riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie v zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.. Tvrdenie žalobcu, že žiadnemu spotrebiteľovi nikdy nebola poskytnutá na vymenenú súčiastku kratšia než 24 mesačná záručná doba, považuje súd za bezpredmetné, nakoľko niektorých spotrebiteľov mohlo od uplatnenia si reklamácie odradiť práve prečítanie reklamačného poriadku, v ktorom bola uvedená kratšia reklamačná doba.

Krajský súd dôvodil, že spotrebiteľ je nepochybne v danom prípade slabšou zmluvnou stranou, ktorý v snahe kúpiť tovar spravidla náležite nevyhodnotí rozsiahle zmluvné podmienky pripravené predávajúcim v časovom predstihu a navyše písané veľmi malým písmom. Takáto zmluvná podmienka spô

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).