Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XIII/2019 (15/2016)

Zo súdnej praxe, č. 2/2016, s. 77 – 80.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Obdo 45/2013, týkajúci sa
§ 34 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
§§ 8, 9, 10 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení
§§ 7, 9, 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce


Skutkový stav:

Okresný súd L. M. rozsudkom z 8. októbra 2012, č. k. 9 Cb/17/2012-121 vyhovel žalobe a žalovanému uložil povinnosť vypratať nehnuteľnosť – pozemok parc. č. KN – C 3428/21 o výmere 1 163 m2 – zastavané plochy a nádvoria, Obec Liptovský Ján, k. ú. L. J., zapísaný na liste vlastníctva č. 564, Katastrálneho úradu Ž., Správy katastra L. M.. O trovách konania rozhodol odkazom na § 151 ods. 3 Občianskeho správneho poriadku s tým, že o nich rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca ako prenajímateľ a žalovaný ako nájomca uzavreli 20. novembra 2004 nájomnú zmluvu na dobu určitú 25 rokov, do roku 2029. V zmluve dohodli, že nájomnú zmluvu možno zrušiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou nájomcom, ktorá musí mať písomnú formu. Výpoveď zo strany prenajímateľa môže byť daná len v prípade, že nájomca neplatí nájom v dohodnutej cene a v dohodnutom termíne. Predmetom nájmu bol pozemok v k. ú. L. J. parc. č. KN 3428/2, zapísaný na LV č. 564 o celkovej výmere 9 459 m2 – časť tohto pozemku v súlade so zákresom v kópii pozemkovej mapy označený bodmi A, B, C, D, E, F, G, H o výmere 5 552 m2 za dohodnuté nájomné 52 744 Sk (1 750,78 eura) ročne, splatné vždy k 31. 12. príslušného roka.

Po zameraní geometrickým plánom č. 34842471-54/2008 zo 6. októbra 2008, overeného 30. októbra 2008 na Správe katastra L. M., bol vytvorený z pôvodného pozemku 3428/2 o výmere 8 031 m2 nový pozemok parc. č. KN - C 3428/16 o výmere 5 552 m2 zapísaný na LV č. 564 Katastrálneho úradu v Ž., Správy katastra L. M., Obec L. J., katastrálne územie L. J., ktorý sa stal predmetom nájmu v zmysle dodatku č. 1 k nájomnej zmluve z 20. 11. 2004 uzavretého 2. februára 2004. Prenajímateľ listom z 11. augusta 2010 ponúkol podľa čl. IV. Zmluvy nájomcovi na predaj predmet nájmu za cenu 17 eur za m2 do dvoch mesiacov odo dňa doručenia ponuky. Listom z 29. októbra 2010, doručeného obci L. J. 15. decembra 2010, nájomca odmietol ponuku na kúpu nehnuteľnosti z dôvodu, že sa mu nepodarilo zabezpečiť dostatok likvidity na krytie požadovanej kúpnej ceny podľa ponuky z 11. augusta 2010. Následne boli zamerané geometrickým plánom č. 34842471 – 122/2011 z 30. júla 2011, overeného 22. augusta 2011 Správou katastra L. M. a vytvorené (oddelením) nové pozemky C - KN 3428/16 o výmere 5 552 m2 – zastavané plochy: KN - C 3428/20 o výmere 529 m2 – zastavané plochy a nádvoria: KN - C 3428/21 o výmere 1 163 m2 (vypratanie ktorého je predmetom sporu)? KN - C 3428/22 o výmere 599 m2, KN - C 3428/23 o výmere 475 m2, KN - C 3428/24 o výmere 405 m2, KN - C 3428/25 o výmere 335 m2, KN - C 3428/26 o výmere 430 m2 a KN - C 3428/16 o výmere 2 219 m2 – zastavané plochy a nádvoria. Obec scudzila pozemky parc. č. 3428/16, 3428/20, 3428/22, 3428/23, 3428/24, 3428/25 a 3428/26, čím došlo k zmene prenajímateľa vo vzťahu k vyššie uvedeným pozemkom okrem pozemku parc. č. 3428/21 o výmere 1 163 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 564 Katastrálneho úradu v Ž., Správy katastra L. M., Obec L. J. Uvedené skutočnosti neboli medzi účastníkmi sporné a ani to, že 26. septembra 2011 bola žalovanému doručená výpoveď nájomnej zmluvy z dôvodu, že do 31. decembra 2010 nezaplatil nájomné za rok 2010. Žalobca v trojmesačnej výpovednej lehote vypovedal nájomnú zmluvu uzavretú na dobu určitú z dôvodu, že žalovaný nezaplatil nájom v dohodnutom termíne a výpovedná lehota začala plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. od 1. októbra 2011 a uplynula 31. decembra 2011.

Súd ďalej uviedol, že medzi účastníkmi nie je sporná platnosť výpovede nájomnej zmluvy, ktorú dal štatutár obce nájomcovi z dôvodu, že tento úkon nebol schválený obecným zastupiteľstvom formou uznesenia. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 25. júla 2011 neprijalo uznesenie schvaľujúce výpoveď nájomnej zmluvy. Starosta len informoval obecné zastupiteľstvo o neplatení nájomného za rok 2010 a obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi dať výpoveď nájomnej zmluvy z dôvodu neplatenia. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva je prejavo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).