Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XIV/2019 (61/2015) – STANOVISKO

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2015, s. 4 – 6.

Stanovisko správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2015, sp. zn. Snj 73/2014 na zjednotenie výkladu § 103 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“):

I. Rozsah uspokojenia nárokov zamestnancov z garančného poistenia upravuje zákon o sociálnom poistení v § 103 ods. 2, podľa ktorého dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

II. Pokiaľ zákon o sociálnom poistení stanovuje, že dávka garančného poistenia sa poskytne najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, potom pod uvedeným obdobím posledných 18 mesiacov treba rozumieť obdobie 18 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo bezprostredne predchádzajúcich dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.


Predseda Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prijal podnet Sociálnej poisťovne z 26. júna 2014, pod číslo 38701/2014-BA, na zaujatie stanoviska v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z obsahu rozhodnutí, pripojených k tomuto podnetu, najmä z rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Sžso/22/2013 z 15. 5. 2013, sp. zn. 4Sžso/38/2013 zo 17. 7. 2013, 4Sžso/39/2008, sp. zn. 4Sžso/43/2013 z 20. 8. 2013, sp. zn. 7Sžso/6/2013 z 26. 2. 2013, sp.zn.9Sžso/1/2013 z 26. 2. 2013 a sp. zn. 7Sžso/22/2013 z 29. 4. 2014 na jednej strane a na druhej strane z rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 10Sžso/26/2013 z 29. 1. 2013, sp. zn. 1Sžso/23/2013 z 18. 3. 2014, sp. zn. 10Sžso/23/2013 z 26. 3. 2014 a sp. zn. 1Sžso/22/2013 z 29. 4. 2014 je zrejmé, že dochádza k nejednotnosti vo výklade ustanovenia § 103 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Z prvej skupiny rozhodnutí vyplýva, že ustanovenie § 103 ods. 2 zákona o sociálnom poistení treba interpretovať tak, že časový rozsah nárokov podľa § 103 ods. 2 písm. a) zákona o sociál

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).