Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XLIII/2019 (78/2018) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2018, sp. zn. 3Oboer/42/2017)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 9/2018, s. 26 – 28.

Skutočnosť, že dovolanie bolo spísané a podpísané advokátskym koncipientom, predstavuje neodstrániteľnú podmienku prípustnosti dovolania, čo má za následok odmietnutie dovolania podľa ust. § 447 písm. e) Civilného sporového poriadku za predpokladu, že strana sporu bola o povinnosti byť zastúpená advokátom poučená v rozhodnutí odvolacieho súdu.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2018, sp. zn. 3Oboer/42/2017)


Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Trenčíne (ďalej len „odvolací súd“) označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Bánovce nad Bebravou (ďalej len „súd prvej inštancie“) zo dňa 16. mája 2017, č. k. 3Er/286/2017-15, ktorým súd prvej inštancie zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. V podrobnom odôvodnení rozhodnutia odvolací súd konštatoval správnosť záveru súdu prvej inštancie, že medzi stranami išlo o spotrebiteľskú zmluvu, a preto správne aplikoval príslušné právne normy chrániace spotrebiteľa. Rozhodcovskú zmluvu odvolací súd vyhodnotil ako nekalú, postihnutú sankciou absolútnej neplatnosti podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka aj v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora a rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn. 6Cdo/1/2012) a Ústavného súdu SR (sp. zn. IV. ÚS 55/2011). Na tomto základe napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.

2. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).