Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XVI/2019 (63/2015) – ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. apríla 2014, sp. zn. 9 Sžso 10/2013)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2015, s. 12 – 16.

Ak na základe reštrukturalizačného plánu, potvrdeného súdom, došlo podľa § 155 ods. 3 vety prvej zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov k zmene výšky a lehoty splatnosti v ňom uvedených pohľadávok Sociálnej poisťovne, potom pred uplynutím zmenenej lehoty splatnosti nemožno predpísať penále podľa § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. apríla 2014, sp. zn. 9 Sžso 10/2013)


Krajský súd v N. rozsudkom z 13.septembra 2012, č. k. 26S/21/2011-166, zamietol žalobu proti dvom rozhodnutiam žalovanej o predpísaní penále podľa § 240 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“).

Rozhodnutím 1 žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie pobočky Sociálnej poisťovne, ktorým bolo žalobcovi podľa § 240 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP.“) predpísané penále 5596,62 € z dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity (ďalej len poistné a príspevky) za mesiace február 2010 až december 2010, za ktoré žalobca poistné a príspevky nezaplatil vôbec, resp. ich zaplatil v nižšej sume, pričom podľa prílohy rozhodnutia bolo penále predpísané odo dňa omeškania sa s platbou poistného do dňa jeho zaplatenia, resp. do 11. 2. 2011.

Rozhodnutím 2 žalovaná zmenila prvostupňové rozhodnutie pobočky Sociálnej poisťovne a žalobcovi podľa § 240 ZSP predpísala penále 1857,39 € z dlžnej sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity (ďalej len poistné a príspevky) za január 2010, za ktoré žalobca poistné a príspevky nezaplatil vôbec, a to podľa prílohy rozhodnutia za každý deň omeškania odo dňa 23. marca 2010 do 11. júna 2010.

Krajský súd dospel k záveru, že v zmysle § 114 ods. 1 písm. b) a § 118 ods. 4 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) reštrukturalizácia nemá žiadne účinky na iné ako vykonávacie, exekučné, súdne a rozhodcovské konania pre pohľadávky, ktoré sa uplatňujú v reštrukturalizačnom konaní; nemá účinky na konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia, na také konanie sa preto nemôžu vzťahovať účinky potvrdeného plánu. Reštrukturalizácia teda nebráni žalovanej vydať rozhodnutie voči účastníkovi reštrukturalizačného konania, pričom takým rozhodnutím správny orgán nerozhoduje o zaradení pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní, a preto jeho vydaním nemôže byť porušený ZKR. Obe pohľadávky žalovanej voči žalobcovi vznikli až po tom, ako bola reštrukturalizácia ukončená, keďže takáto pohľadávka vzniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola vyrubená, a preto nejde o pohľadávky, ktoré je potrebné uplatniť postupom podľa § 120 ods. 1 ZKR.

Krajský súd za nedôvodnú považoval aj námietku žalobcu, že nárok na penále sa vzhľadom na ustanovenie § 138 ods. 2 ZKR považuje za odpustený z dôvodu, že vyrubené penále nie je možné považovať za príslušenstvo v zmysle § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Penále, ako určitý spôsob sankcie Občiansky zákonník ani Obchodný zákonník nepozná, je to kategória vyplývajúca z ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. Žalovaná nemohla postupovať inak ako jej to ukladá ustanovenie § 240 ods. 1 ZSP. Žalobou napadnuté rozhodnutia žalovanej preto považoval za súladné so zákonom.

Rozsudok krajského súdu napadol žalobca včas podaným odvolaním. Namietol, že účelom reštrukturalizácie je oživenie neprerušenej činnosti podnikateľského subjektu s tým, že v rámci zákonom stanovených pravidiel sú záväzky verit

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).