Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR XXVI/2020 (R 43/2017) ROZHODNUTIE (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. januára 2017, sp. zn. 10 Sžo 301/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 4/2017, s. 130 – 143.

Konanie podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov slúži v podstate len na zmenu údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v prípadoch, ak sa preukáže ich nesprávnosť. Nie je však v právomoci orgánu verejnej správy, aby v konaní o obnove evidencie pozemkov rozhodoval v prípade „sporu o vlastníctvo“ o určení vlastníckeho práva k pozemkom. Dotknutí účastníci majú však právo domáhať sa ochrany svojich vlastníckych práv napr. určovacou žalobou v civilnom konaní.

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. januára 2017, sp. zn. 10 Sžo 301/2015)


Rozsudkom č.k. 21S/153/2014-57 zo dňa 20.05.2015 Krajský súd v Žiline zamietol žalobu žalobcov, ktorou sa domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Co-3/2013-Ha-2 zo dňa 05.06.2014, ktorým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcov a rozhodnutie Okresného úradu Čadca č. C-2/2012-Rb zo dňa 17.01.2014, ktorým podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/1995 Z.z.“) neboli opravené údaje schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov pre kat. úz. H., potvrdil.

Krajský súd v Žiline po preskúmaní rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ako aj prvostupňového správneho orgánu, vrátane postupov, ktoré predchádzali vydaným rozhodnutiam v rozsahu danom žalobnými dôvodmi žalobcov mal za to, že rozhodnutie žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu je vydané v súlade so zákonom č. 180/1995 Z.z. resp. aj zákonom č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok). Vo veci bol dostatočne zistený skutkový stav a na takto zistený skutkový stav boli správne aplikované ustanovenia zákona č. 180/1995 Z.z. Preto žaloba žalobcov ako nedôvodná pri aplikácii § 250j ods. 1 O.s.p. bola zamietnutá.

Žalobcom v 1/ až 3/ rade náhradu trov konania nepriznal.

Ako uviedol krajský súd v odôvodnení svojho rozsudku rozhodnutím pod č. C-2/2012-Rb zo dňa 17.01.2014 Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor rozhodol podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. vo vzťahu k žiadosti M. M. a V. M., vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o zmene údajov schváleného registra podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. tak, že údaje schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie H. neopravuje. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že register obnovenej evidencie pozemkov v kat. úz. H. bol vyhotovený v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z., vyhlášky ÚGKK SR č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. 74.20.73.41.10. Tento bol v zmysle § 7 ods. 1 zverejnený dňa 05.02.2010 a v roku 2011 bol zapísaný do katastra nehnuteľností. Ďalej uviedol, že dňa 19.06.2012 podali pani M. M. a V. M. (tu zrejme išlo už o syna pána V. M., nakoľko tento zomrel dňa 31.01.2011) návrh na vydanie rozhodnutia o zmene údajov schváleného registra podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. a žiadali zapracovať do registra zaopatrovaciu zmluvu pod RI 248/71 zo dňa 24.03.1971. Navrhovatelia dňa 14.08.2013 doručili na Správu katastra v Čadci opravu návrhu na vydanie rozhodnutia o zmene údajov schváleného registra. Z obsahu zaopatrovacej zmluvy, ako aj z podkladov slúžiacich pre jej spísanie je zrejmé, že predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v kat. úz. H. zapísané v protokole č. x so špecifikáciou PK pozemkov tam uvedených. Pretože rozhodnutím Správy katastra Čadca pod č. k. C-1/2010/Šk zo dňa 16.12.2001 došlo k schváleniu registra ROEP v tejto časti chybne, nakoľko vlastnícke právo v podieloch, ktoré vlastnila navrhovateľka v rade 1/ a právny predchodca V. M., nar. x sa domáhali v súlade s § 7 ods. 6 zmeny údajov schváleného registra osobitnou komisiou. Poukázali na to, že toho času sú nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom zaopatrovacej zmluvy zo dňa 23.04.1971 registrované rozhodnutím bývalého Štátneho notárstva v Čadci pod RI 248/71 zapísané na LV na mene Dr. A. P. v konkrétnych podieloch, ktoré zároveň boli špecifikované. Prvostupňový správny orgán v odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že zaopatrovacia zmluva RI - 248/71, ktorú účastníci konania žiadali zapracovať bola napísaná na Štátnom notárstve v Čadci, uzatvorená bola medzi M.V., rod. Š. z jednej strany a V. M. spolu s manželkou M. M., rod. S., obaja bytom Č.-H. č. x z druhej strany. Zmluva bola vyhotovená v písomnej forme, je registrovaná na Štátnom notárstve v Čadci dňa 22.04.1971. Údaje v nej uvádzané sú správne až na dve chyby spôsobené preklepom, v zmluve je uvedená parcela PKN č. x správne má byť uvedené parcela č.x a parcela č. x, ktorá je v zmluve uvedená ako parcela č. x. Zaopatrovacia zmluva RI 248/71 bola zapísaná do katastra nehnuteľností na list vlastníctva - LV č.x kat. úz. H. ako parcely EN (parcely pred obnovou operátu novým mapovaním) v podiele 1/1, parcela EN č. x dom súp. č. x na parcele CKN č. x a v poznámke - ostatné pozemky v kat. území H. uvedené v listine RI 248/71 sa o nehnuteľnosti v zmluve uvedené ako nehnuteľnosti v stave neidentifikovanom zapísané v PKN záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x, záp. č. x s parcelami tam uvedenými. Po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním v roku 1987 parcely EN č.x zapísané v podiele 1/1 na LV č. x boli prečíslované na parcely CKN č. x a boli prebraté do nového katastrálneho operátu. Parcely EN č. x ostali neprečíslované a zapísané na LV č. x. Pozemky ako časť zemského povrchu po schválení a zapísaní ROEP do katastra nehnuteľností označené podľa zaopatrovacej zmluvy RI 248/71 ako parcely EN č. x sú označené parcelným číslom CKN č. x, ktorých vlastnícke práva boli zapísané do katastra v podiele 1/1 na základe rozhodnutí C-26/07 (parcela CKN č. x), C-969/05 (parcela CKN č. x, CKN č. x), C-14/2006 (parcela CKN č. x), C-36/2008 (parcela CKN č. x), C-84/2006 (parcela CKN č. x) podľa § 11 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení, podkladom ktorých boli geometrické plány a identifikácia parciel. Pri zapracovaní geometrických plánov, ktoré boli technickým podkladom k rozhodnutiam C-26/07, C-969/05, C-7/06, C-84/06, C-35/08, C-14/06 sa spracovateľ nevysporiadal s parcelami EN zapísanými na LV č. x v celosti označené ako parcely EN č. x, správny orgán má za to, že tieto pozemky zapísané na LV č. x v celosti označené ako parcely EN č. x po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním z roku 1987 označené parcelným číslom CKN č. x prešli ďalším právnym úkonom, konkrétne vydržaním v zmysle § 11 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení a teda nemôže o nich rozhodovať. Ak by bola zistená presná poloha pôvodných parciel EN je nutné geometrické zameranie týchto pozemkov, ktoré si musí navrhovateľka zabezpečiť na vlastné náklady v prípade, že chce zistiť, ktorý pozemok označený parcelným číslom CKN po schválení ROEP je pôvodný pozemok označený parcelným číslom EN uvádzaný v zaopatrovacej zmluve RI 248/71. Z uvedeného dôvodu sa spôsob evidovania pozemkov EN č. x (pozemky po ROEP prevedené do súboru CKN v podiele 1/1 podľa § 11 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení a pozemky parcely EN č. x) zapísané podľa zaopatrovacej zmluvy RI 248/71 na LV č. x v celosti a ktoré neboli po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním z roku 1987 prečíslované, ani neprešli ďalším právnym úkonom nemení a ostane naďalej evidovaný na LV č. x.

Podľa názoru prvostupňového správneho orgánu zaopatrovacia zmluva RI 248/71 nebola do evidencie nehnuteľnosti správne zapísaná, v listine a ani v prílohe nie sú súhlasy ostatných spoluvlastníkov a žiadna listina, čo by potvrdzovala, že nehnuteľnosti podľa zaopatrovacej zmluvy RI 248/71 zapísané na LV č. x v podiele 1/1 ako parcely EN č. x sú výlučným vlastníctvom prevodkyne pani M. V., rod. Š., čo by malo byť doložené listinnými dôkazmi. Ostatné nehnuteľnosti zapísané podľa zaopatrovacej zmluvy na LV č. x v časti DLV (poznámka) ako ostatné pozemky v kat. úz. H. uvedené v listine č. RI x, neboli predmetom ROEP vysporiadané a zapísané do katastra do súboru CKN v podiele 1/1 na základe § 11 zákona č. 180/1995 Z.z. sú po schválení a zapísaní ROEP do katastra nehnuteľností zapísané na jednotlivých listoch vlastníctva špecifikovaných v rozhodnutí na meno P. A. v špecifikovaných spoluvlastníckych podieloch. Ďalej uviedol, že účastník konania P. A., vlastník, ktorého spoluvlastnícke podiely by boli zmenou údajov schváleného registra dotknuté má na listoch vlastníctva uvedený aj dátum úmrtia, správny orgán zisťoval okruh jeho právnych nástupcov, pričom zistil, že jediným jeho dedičom je na základe osvedčenia o dedičstve D 807/99 jeho syn J. P. V rámci konania sa vyjadril, že nesúhlasí s návrhom na vydanie rozhodnutia o zmene údajov schváleného registra podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. Podľa názoru správneho orgánu nie je možné zapísať vlastníctvo k pozemkom uvedeným na liste vlastníctva č. x v poznámke: ostatné pozemky v kat. úz. H. uvedené v listine č. RI 248/71-275/71 a pozemky parcely EN č. x zapísané na LV č. x a ktoré neboli po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním z roku 1987 prečíslované a ani neprešli ďalším právnym úkonom, nakoľko zápisy v pozemkovej knihe jasne dokazujú vlastnícke právo P. A., ktorý je zapísaný v PKN vložkách č. x. Po prešetrení údajov katastra a doložených listín správny orgán zistil, že pani M. V., ktorá podľa zaopatrovacej zmluvy RI 248/71 vystupuje ako vlastníčka spoluvlastníckych podielov nie je v pozemkovej knihe zapísaná ako spoluvlastníčka týchto podielov a nebola doložená žiadna listina, ktorá by potvrdzovala vlastníctvo prevodkyni M. V. v čase prevodu nehnuteľnosti k spoluvlastníckym podielom, ktoré zaopatrovacou zmluvou prevádza na svojho syna a nevestu M. V. a jeho manželku M., rod. S. M. V., rod. Š. (prv vydatá M.) bola spolu s manželom J. zapísaná do pozemkovej knih

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).