Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právne dôsledky postupu súdu v rozpore s § 118 ods. 2 OSP

12/2016
Právne dôsledky postupu súdu v rozpore s § 118 ods. 2 OSP
§ 118 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 ods. 1 písm. f) občianskeho súdneho poriadku
§ 242 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
Nerešpektovanie § 118 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku nezakladá procesnú vadu v zmysle § 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku, ale nanajvýš tzv. inú procesnú vadu konania v zmysle § 242 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Toto ustanovenie nezakotvuje povinnosť súdu oboznámiť účastníkov konania s predbežným právnym názorom súdu na vec; upravuje len postup súdu pri vedení pojednávania a týka sa skutkových okolností, resp. potreby ďalšieho dokazovania a jeho zamerania.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 1376/2015
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi do 3 dní 8 175,46 eur s príslušenstvom (podrobne špecifikovaným vo výroku rozsudku) z dôvodu, že odporca mu neoprávnene za obdobie od 26. januára 2011 do 31. decembra 2013 nevyplatil dodatkovú zložku mzdy.
Súd prvého stupňa na daný prípad aplikoval ustanovenia Zákonníka práce [§ 43 ods. 1 písm. d), ods. 3; § 47 ods. 1 písm. a), § 119 ods. 2 a 3, § 231 ods. 1] a tiež zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (§ 2 ods. 1 a § 4 ods. 2). V záverečnej časti rozhodnutia konštatoval, že o náhrade trov konania bude rozhodnuté až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
Odporca podal proti rozsudku včas odvolanie.
Krajský súd v B. napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny (§ 219 ods. 1 a 2 OSP).
V odôvodnení uviedol, že prvostupňový súd riadne zistil rozhodujúce skutkové okolnosti, vyvodil z nich správne skutkové zistenia (§ 153 ods. 1 OSP), ktoré vecne správne právne posúdil, aplikujúc pri tom predovšetkým § 47 ods. 1 písm. a) a § 119 ods. 2 Zákonníka práce, ako aj ustanovenie § 517 OZ. O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, lebo o nej rozhodne prvostupňový súd (§ 224 ods. 4 OSP a § 151 ods. 3 OSP).
Odporca podal proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu dovolanie s odôvodnením, že v konaní došlo k procesným vadám uvedeným v § 241 ods. 2 písm. b) OSP (lebo rozsudok odvolacieho súdu je nepreskúmateľný vzhľadom na jeho nedostatočné odôvodnenie a skutočnosť, že odvolací súd nereagoval na celú šírku odvolacej argumentácie odporcu) a napadnutý rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci [§ 241 ods. 2 písm. c) OSP], predovšetkým v otázke, či kolektívnou zmluvou môže dôjsť k zmene individuálneho zmluvného dojednania medzi zamestnancom a zamestnávateľom; odvolací súd sa tiež dostatočne nevysporiadal s odvolacou argumentáciou odporcu a len skopíroval odôvodnenie z jedného zo svojich skorších rozhodnutí.
Podľa názoru dovolateľa mal navrhovateľ aj po novej úprave mzdových podmienok nárok na vyplatenie dodatkovej zložky mzdy za podmienok nekrátenia, vzhľadom na existenciu dôvodov pre jej krátenie mu však táto zložka mzdy - v súlade so Zákonníkom práce a zmluvnými dojednania účastníkov predmetného pracovnoprávneho vzťahu - nebola vyplat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).