Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. , doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA , Mgr. Roman Oleksik, LL.M.

Publikácia, ktorá sa venuje problematike poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, od kolektívu renomovaných autorov ponúka čitateľom hĺbkovú, právnu analýzu týkajúcu sa poskytovania zdrojov z rozpočtov Európskej únie, mechanizmu rozdelenia prostriedkov, súvisiacich trestných činov či porovnanie právnych predpisov v iných členských štátoch Európskej únie.

Autorský kolektív sa venuje aktuálnej právnej úprave. V diele sa autori venujú tiež súvisiacim právnym normám na vnútroštátnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni, ktoré majú pre Slovenskú republiku odporúčací alebo záväzný charakter. Snahou autorov v tejto publikácii bolo čitateľom priniesť komplexný pohľad na uvedenú problematiku, priblížiť im kľúčové pojmy a ponúknuť praktickú judikatúru z predmetnej oblasti.

Ambíciou monografie je poukázať taktiež na poskytovanie a hospodárenie s verejnými prostriedkami, na úpravu práv a povinností vo vzťahu k znakom skutkových podstát trestných činov, ako aj praktické skúsenosti autorov.

Publikácia je určená sudcom, prokurátorom, advokátom, študentom právnických fakúlt, ale aj laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku rozpočtových prostriedkov z pohľadu trestného práva.

 

Ak sa zaujímate o danú problematiku, publikácia Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie je dostupná na stiahnutie zdarma na tomto odkaze.