Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Krajský súd Nitra Spzn: 6Co/157/2014 Prameň: ASPI

Zrušenie fiktívneho rozhodnutia obce

Krajský súd Nitra Spzn: 11S/84/2013 Prameň: ASPI

Satisfakcia za sťaženie spoločenského uplatnenia

Krajský súd Nitra Spzn: 9Co/330/2012 Prameň: ASPI

Vrátenie daru pre hrubé porušenie dobrých mravov. Dôkazné bremeno

Krajský súd Nitra Spzn: 6Co/107/2013 Prameň: ASPI

K možnosti vzdať sa práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

Krajský súd Nitra Spzn: 9Co/29/2013 Prameň: ASPI

Doručenie správneho rozhodnutia

Krajský súd Nitra Spzn: 11S/135/2010 Prameň: ASPI

Žaloba na ochranu osobnosti z hľadiska podmienok na vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania

Krajský súd Nitra Spzn: 2 Tos 42/2010 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2011 Strana: 24 Číslo: 22/2011

Prechod práv a povinností z exekučného titulu

Krajský súd Nitra Spzn: 25 CoE 41/2007 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2014 Strana: 79 Číslo: 44/2014

Autor judikátu