Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Najlepší záujem dieťaťa je prvoradý

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vzhľadom na to, že sa množia viaceré otázky v súvislosti s realizáciou rodičovských práv a povinností počas pandémie, je potrebné zdôrazniť nasledovné skutočnosti.

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Vždy je potrebné rešpektovať právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a je potrebné, aby bolo rešpektované aj právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

Zákon uprednostňuje dohodu rodičov, ak však k dohode rodičov nedôjde, rozhoduje vždy súd. Rozhodnutie je pre rodičov záväzné a nemôžu ho jednostranne alebo svojvoľne meniť. Takéto konanie je porušením právnej povinnosti. Aktuálna situácia v nadväznosti na šírenie Covid-19 nemôže byť automaticky považovaná za dôvod, ktorý ospravedlňuje nerešpektovanie súdnych rozhodnutí.

 

Určite sa však vyskytnú situácie, kedy napriek snahe o dodržiavanie zákona, dohody resp. súdneho rozhodnutia, nie je možné povinnosti dodržať. Pri rodičovských právach však ide v takýchto prípadoch len o špecifický prípad krajnej núdze, kedy by dieťaťu bezprostredne hrozila ujma. 

 

Inak povedané, ak by sa nemala dodržať dohoda alebo súdne rozhodnutie, musela by byť hroziaca ujma pre dieťa  bezprostredná. Aktuálna situácia súvisiaca s koronavírusom ako samostatná príčina vo všeobecnosti takouto okolnosťou nie je. K odopretiu realizácie styku druhého rodiča s maloletým dieťaťom alebo k odopretiu realizácie striedavej starostlivosti, by v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia Covid-19 mohlo dôjsť v prípade, ak by bola nariadená povinná izolácia dieťaťa alebo rodiča – najmä v prípade ich karantény z dôvodu diagnostikovania ochorenia, z dôvodu nariadenej karantény v dôsledku ich príchodu zo zahraničia, alebo v prípade, ak sa maloleté dieťa alebo rodič, s ktorým maloleté dieťa žije v spoločnej domácnosti dostali do kontaktu s osobou, ktorej bolo diagnostikované toto ochorenie.

 

V tejto súvislosti (ak ide o nariadené opatrenia) je potrebné sa riadiť odporúčaniami Ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva