Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis Facebook Facebook

Články

Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dr...

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Civilné právo v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Odporovateľnosť dohodou o započítaní pohľadávok

Súkromné právo 4/2021 JUDr. Martin Maliar

Započítanie je jedným zo spôsobov zániku záväzkov. Nedávny rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 31/2020 z 25. 11. 2020 prináša odpovede na viaceré otázky týkajúce sa započítania v insolvenčnej situácii dlžníka. Zároveň však nastoľuje aj nie...

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Neplatnosť právnych úkonov a rekodifikácia občianskeho práva

Justičná revue 8-9/2021 JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Autor v príspevku približuje východiská referentského návrhu nového Občianskeho zákonníka v súvislosti s problematikou neplatnosti právnych úkonov, ako aj niektoré dôležitejšie zmeny, ktoré tento návrh prináša v porovnaní so súčasným stavom. Venuj...

Ničotnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Justičná revue 8-9/2021 Mgr. Michal Tomin

Predkladaná odborná práca sa venuje problematike ničotnosti uznesení valných zhromaždení obchodných spoločností. Zámerom tejto odbornej práce je rozobratie uvádzaného problému, ponúknutie prípadných vhodných riešení pre právny poriadok Slovenskej ...

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Registrácia