Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis Facebook Facebook

Články

Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dr...

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Civilné právo v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Konanie v duševnej poruche a nároky z neplatného skončenia pracovné...

Súkromné právo 5/2021 doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Mgr. Ivan Kundrát

Právna úprava nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru poskytuje ochranu účastníkovi právneho vzťahu, voči ktorému právny úkon smeroval. Zákonník práce nepočíta s možnosťou, že ochranu pred neplatným skončením pracovného pomeru bude súdne ...

Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov podľa smernice o reštruktu...

Súkromné právo 5/2021 Mgr. Ondrej Majerniček

Článok sa venuje povinnostiam, ktoré členom štatutárnych orgánov vyplývajú zo smernice o reštrukturalizácii a insolvencii1 a charakterizuje ich jednotlivé aspekty. Článok rozoberá povinnosti štatutárnych orgánov pred tým, než sa spoločnosť dostane...

Vybrali sme pre vás z časopisu Zo súdnej praxe

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Problémy právnej záväznosti stanovísk ľudskoprávnych zmluvných orgá...

Justičná revue 10/2021 Mgr. Marián Filčík

Tento článok sa venuje otázke povinnosti štátu a jeho súdov zabezpečiť implementáciu stanovísk výborov OSN, v ktorých tieto orgány označia porušenie záväzku vyplývajúceho z príslušnej medzinárodnej zmluvy. Hovorí tak o povahe týchto stanovísk, pra...

Niekoľko poznámok k držiteľovi tovaru a deklarantovi pri presadzova...

Justičná revue 10/2021 JUDr. Peter Roháček

Autor v článku analyzuje problematiku identifikácie osoby držiteľa tovaru alebo deklaranta, čiže subjektu, s ktorým colné orgány po zaistení tovaru alebo po pozastavení jeho prepustenia komunikujú v súlade s predpismi upravujúcimi presadzovanie pr...

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Registrácia