Legalis Facebook Facebook

Články

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Civilné právo v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom sp...

Pokračovanie článku Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti)

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Uplatňovanie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov za nepodanie...

Súkromné právo 6/2020 Mgr. Ondrej Majerniček

Článok sa venuje problematike povinností členov štatutárnych orgánov podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas a ich zodpovednosti v prípade porušenia týchto povinností. Osobitná pozornosť je venovaná povinnostiam členov štatutárnych orgánov v predú...

Udelenie prokúry podnikateľom - fyzickou osobou po 1. októbri 2020

Súkromné právo 6/2020 JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Novelizáciou Obchodného zákonníka sa od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú podnikatelia – fyzické osoby, ktoré sa do obchodného registra mohli pôvodne zapísať na vlastnú žiadosť, alebo ak im to ustanovil osobitný zákon. Príspevok sa...

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v ...

Justičná revue 11/2020 JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

Cieľom článku je prezentovať procesnoprávne úvahy na tému zneužitia práva, ktorého schopnosti korgovať ničím nelimitovaný výkon procesných práv majú potenciál stať sa aktuálnymi v judikatúre súdov Slovenskej republiky. Zákaz zneužitia práva v proc...

K možnosti zmeny nariadeného úkonu v prípravnom konaní na základe ž...

Justičná revue 11/2020 doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M Mgr. Ing. František Vojtuš

Cieľom článku je rozobrať otázku, či a za akých podmienok sú orgány činné v trestnom konaní povinné vyhovieť žiadosti obhajcu (obhajcov) o odloženie nariadeného úkonu (najmä výsluchu svedka, resp. obvineného) v prípravnom konaní. Uvedená problemat...

14-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma.

Registrácia