Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis Facebook Facebook

Články

Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dr...

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Civilné právo v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Právo na prednostné upisovanie akcií

Súkromné právo 6/2021 JUDr. Viliam Janáč, PhD.

Právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania (ďalej ako „právo na prednostné upisovanie akcií“ alebo „právo na prednostný úpis akcií“) predstavuje právo súčasných akcionárov v spoločnosti na získanie novo emitovaných akcií pr...

Vianočný zázrak. O výmaze a oživení obchodných spoločností

Súkromné právo 6/2021 doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. JUDr. Jozef Zámožík, PhD. Mgr. Peter Mészáros, PhD.

V týchto dňoch rezonuje otázka výmazu obchodných spoločností z registra na základe § 768s OBZ. Viaceré dovtedy fungujúce obchodné spoločnosti boli v priebehu novembra 2021 vymazané z obchodného registra, najmä z dôvodu nesplnenia si povinnosti pre...

Vybrali sme pre vás z časopisu Zo súdnej praxe

Vybrali sme pre vás z časopisu Právny obzor

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Neprimeranosť obmedzení vo vzťahu k právam osôb vo výkone väzby v k...

Justičná revue 12/2021 JUDr. Barbora Kollárová

V tomto príspevku sa zameriame na obmedzenia práv vyžiadaných osôb v predbežnej a vydávacej väzbe v konaní o európskomzatýkacomrozkaze.Porovnáme obmedzenia týchto práv s obmedzeniami práv obvinených osôb pri výkone kolúznej väzby. Preskúmame spolo...

Vývoj a aplikácia trestu domáceho väzenia po pätnástich rokoch

Justičná revue 12/2021 JUDr. Marek Rajnič, PhD.

Príspevok sa zaoberá problematikou legislatívneho vývoja trestu domáceho väzenia a zhodnotenia uplatňovania tohto trestu za obdobie od jeho vzniku. Obsahuje taktiež počet ukladaných trestov domáceho väzenia v Slovenskej republike a jeho porovnanie...

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Registrácia