Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis Facebook Facebook

Články

Postavenie a právomoci národných parlamentov členských štátov EÚ v ...

Okrem právomocí typicky realizovaných v rámci vnútroštátnej pôsobnosti zákonodarnej moci môžu národné parlamenty aktívne prispievať aj k dobrému fungovaniu EÚ, ako sa o tom výslovne zmieňuje aj čl. 12 ZEÚ. Keďže národné parlamenty nie sú bezprostr...

Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dr...

Kolaudačné konanie

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať.

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Výška súdneho poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spolu...

Súkromné právo 4/2022 doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, PhD.

  Právna úprava súdnych poplatkov, ktoré strany sporu platia v súvislosti s konaním o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je pomerne stabilná. V súčasnej podobe bola zavedená dnes už zrušeným zákonom o súdnych poplatkoch (zákon ...

Rozsah vylúčenia akcionára zo spoločnosti

Súkromné právo 4/2022 JUDr. Andrea Kováčiková Mgr. Nela Lešická

V článku analyzujeme rozsah vylúčenia akcionára zo spoločnosti podľa súčasnej právnej úpravy. Vzhľadom na závery formulované v tomto článku sa prikláňame k názoru, že k vylúčeniu akcionára zo spoločnosti môže dôjsť (maximálne) v rozsahu tých akcií...

Vybrali sme pre vás z časopisu Zo súdnej praxe

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Práva transsexuálov v medzinárodnom kontexte, výzvy pre slovenskú p...

Justičná revue 6-7/2022 doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD. doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD. JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

Legislatíva EÚ, ako aj viaceré odporúčania Rady Európy, podobne aj judikatúra ESĽP vysielajú štátom jednoznačný signál, že je pozitívnou povinnosťou štátu, aby nielenže nevytváral prekážky, ale zabezpečil administratívno-právne prostredie akceptác...

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Registrácia