Legalis Facebook Facebook

Články

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Civilné právo v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom sp...

Pokračovanie článku Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti)

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu a vy...

Súkromné právo 2/2021 Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

Autorka sa v článku zaoberá vyporiadacím vzťahom medzi prevodcom a nadobúdateľom, ktorý medzi nimi vznikol ako dôsledok neplatnej alebo zrušenej zmluvy o prevode obchodného podielu. Vzájomné práva a povinnosti vo vyporiadacej fáze ich vzťahu sa vš...

Vybrali sme pre vás z časopisu Zo súdnej praxe

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Odpustenie dlhu solidárnemu dlžníkovi

Justičná revue 2/2021 JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Veriteľ môže odpustiť dlh niektorým alebo všetkým solidárnymdlžníkomalebo len jednému z nich. V prvom prípade by mala táto dohoda určiť, ktorý zo solidárnych dlžníkov je zbavený dlhu a v akom rozsahu. V druhom prípade vzniká otázka, či a v akom ro...

Právo migrantov na vzdelanie

Justičná revue 2/2021 JUDr. Anton Ukropec

Autor sa v uvedenom článku zaoberá právom migrantov na vzdelanie z hľadiska rôznych medzinárodných a regionálnych dokumentov a analyzuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho výboru sociálnych práv, týkajúce sa práva na vzdelan...

14-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma.

Registrácia