Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Borislav Tonchev proti Bulharsku

rozsudok zo 16. apríla 2024 k sťažnosti č. 40519/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte uchovávania údajov o dopravnom priestupku a straty zamestnania z dôvodu spáchania priestupku
Sťažovateľ je bulharský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1981 a žije v meste Loveč v Bulharsku.
V roku 2013 bol prepustený zo služobného pomeru v Zbore väzenskej a justičnej stráže, pretože jeho zamestnávateľ zistil, že v roku 2004 bol zadržaný pri jazde pod vplyvom alkoholu, v správnom konaní bol uznaný vinným zo správneho deliktu a bola mu uložená pokuta.
Prípad sa týkal otázky, či namietané uchovávanie údajov na neurčitý čas o takýchto správnych sankciách bolo "v súlade so zákonom". Sťažovateľ sa neúspešne domáhal súdneho preskúmania prepustenia zo služobného pomeru a podal sťažnosť Komisii na ochranu osobných údajov, ktorú neskôr vzal späť.
V súčasnosti pracuje ako súdny asistent na Krajskom súde v Loveči.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na súkromný a rodinný život v zmysle článku 8 Dohovoru. Tvrdí, že uchovávanie údajov o uložení správnej sankcie a skutočné a potenciálne zverejnenie týchto údajov zasiahli do jeho práv chránených Dohovorom. Osobitne tvrdí, že právna úprava o uchovávaní údajov nie je jednoznačná. Hoci fyzické záznamy o správnych sankciách mali byť zničené po piatich rokoch do februára 2013 (teraz je to už 15 rokov), nebolo jasné, či elektronické záznamy vychádzajúce z fyzických záznamov mali byť rovnako zničené alebo či ich bolo možné uchovávať dlhšie alebo dokonca na neurčitý čas.
Rozhodnutie Súdu
Strany sa zhodli na tom, že uchovávanie údajov o náhradnej správnej sankcii sťažovateľa predstavovalo zásah do jeho práva na rešpektovanie súkromného života v zmysle článku 8 Dohovoru a napriek zničeniu záznamovej karty o tomto treste v roku 2012 údaje s ňou spojené sú zjavne stále uchovávané v elektronickej forme.
Podľa judikatúry Súdu, samotné uchovávanie takýchto údajov verejným orgánom je zásahom do práva osoby na rešpektovanie jej súkromného života v zmysle článku 8 Dohovoru bez ohľadu na to, či a ako boli tieto údaje neskôr použité.
Na to, aby takýto zásah bol odôvodnený v zmysle článku 8 ods. 2 Dohovoru, musí:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).