Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis

O aplikácii

Internetový portál Legalis je rozšírením online portfólia vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o., ktorý obsahuje právne informácie určené predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ale aj študentom právnických fakúlt.

Legalis ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v nasledujúcich častiach:

AKTUALITY – aktuálne dianie v oblasti práva, legislatívnych zmien a všeobecné spravodajské informácie týkajúce sa právnych odvetví.

ČLÁNKY – autorské príspevky, ktoré sa venujú aktuálnym právnym otázkam na vybrané témy. 

LEGISLATÍVA - prehľad právnych predpisov, ktoré sú prepojené so systémom právnych informácií ASPI, čím je zaručená aktuálna právna úprava.

SÚKROMNÉ PRÁVO - odborný dvojmesačník vydavateľstva Wolters Kluwer SR, ktorého cieľom je prinášať aktuálne problémy z oblasti súkromného práva. Časopis sa zaoberá súčasnými témami civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi, obsahuje odborné recenzované články, ktoré sa zameriavajú na témy tak z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, ako aj z ďalších odvetví súkromného práva. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2015.

ZO SÚDNEJ PRAXE - odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2011.

PRÁVNY OBZOR - teoretický časopis pre otázky štátu a práva, v ktorom sa uverejňujú pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2008.

JUSTIČNÁ REVUE - časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Mesačník obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. Odbornú stránku predložených príspevkov posudzuje redakčná rada na základe odborných recenzných posudkov. Súčasťou časopisu sú aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa uverejňujú na základe výberu spomedzi rozhodnutí prijatých v ostatných dvoch až troch mesiacoch pred ich uverejnením v Justičnej revue.

 

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrujte sa na www.legalis.sk a využite možnosť bezplatne si vyskúšať výhody portálu po dobu 10 dní.

CHCEM VYSKÚŠAŤ

10 dňovou bezplatnou registráciou na www.legalis.sk/sk/registracia si vytvoríte vlastný užívateľský účet. Prihlasovacími údajmi sú vaša emailová adresa a heslo. Registráciou získate bezplatnú demolicenciu na prístup do aplikácie. Demolicenciu nie je možné predĺžiť, ak máte záujem využívať aplikáciu aj naďalej po uplynutí jej platnosti, je potrebné si objednať predplatné.