Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články

Webinár: Psychológia manipulácie ľudského správania

Kategória: Webináre

Snahy o manipuláciu ľudského správania sú staré ako ľudstvo samé. Zmena ľudského správania manipuláciou je dosahovaná prostredníctvom vhodne zvolených psychologických metód, o ktorých vám vo webinári prezradí viac Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.

Webinár: Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom konaní

Kategória: Webináre

Chcete sa viac zorientovať v problematike insolvenčného práva? Chcete odpovede na otázky týkajúce sa odporovateľnosti právnych úkonov?

Vecná neopodstatnenosť dovolania ako kategória jeho procesnej neprípustnosti (1. časť)

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Adam Petrušek

Koncepcia mimoriadnych opravných prostriedkov definovaných v Civilnom sporovom poriadku, ktorý predstavuje ťažiskový kódex súčasnej civilnej procesualistiky, predstavuje poňatie základných atribútov nápravných mechanizmov v prípadoch pochybenia v ...

Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Elena Koritšánska

V Úrade komisára pre osoby so  zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pokrstili významnú knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Podujatie bolo zároveň vernisážou výstavy diel autorov so zdravotným postihnutím Ľudské práva očami ľ...

Webinár: Právno-psychologické aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede

Kategória: Webináre

Vitajte v našej novej sekcii webinárov! Sme radi, že máme príležitosť priblížiť vám svet online vzdelávania vďaka odborníkom z rôznych právnych oblastí, ktorí budú s vami zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. Sekcia webinárov bude pravidelne aktua...

Zmluva o tichom spoločenstve a zmluva o združení ako nesubjektívne formy podnikania

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Alžbeta Šišolák Némethová

Tak tiché spoločenstvo, ako aj združenie založené zmluvou o združení nie sú špecifickým typom obchodnej spoločnosti ani právnickou osobou a nemajú právnu subjektivitu. Obe predstavujú osobitný záväzkový vzťah sui generis. 

Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel

Kategória: Články Autor/i: doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Autorský kolektív v monografii „Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel“ objasňuje úrovne automatizovanej jazdy a zameriava sa na aspekty prepojenej dopravy, ako aj senzorické a technické vybavenie automatizo...

Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. , JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. , doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. , doc. Mgr. Martin Daňko, PhD. , doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. , doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Monografia Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva EÚ sa začína exkurzom do teoretických aspektov e-governmentu. Ďalej sa venuje vybraným právnym otázkam e-governmentu z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky ...

Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

Kategória: Články Autor/i: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. , doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA , Mgr. Roman Oleksik, LL.M.

Publikácia, ktorá sa venuje problematike poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, od kolektívu renomovaných autorov ponúka čitateľom hĺbkovú, právnu analýzu týkajúcu sa poskytovania zdrojov z rozpočtov Európskej únie, mechanizmu rozdelenia...

Postavenie a právomoci národných parlamentov členských štátov EÚ v kontexte európskej integrácie

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Zuzana Žitná

Okrem právomocí typicky realizovaných v rámci vnútroštátnej pôsobnosti zákonodarnej moci môžu národné parlamenty aktívne prispievať aj k dobrému fungovaniu EÚ, ako sa o tom výslovne zmieňuje aj čl. 12 ZEÚ. Keďže národné parlamenty nie sú bezprostr...

Kolaudačné konanie

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Juraj Filin, VGD Slovakia

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať.

Stavebné konanie ako druhá fáza výstavby

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Juraj Filin, VGD Slovakia

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním. Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodnete pre nov...