Legalis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články

Civilné právo v čase koronakrízy

Kategória: Články Autor: Katarína Gešková

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (ďalej aj „zákon o mimoriadnych opatreniach“), v ktorom sa snaží upraviť práva a povinnosti ich nositeľov. Zákonodarca touto legislatívnou zmenou smeruje jednak k ochrane zdravia nositeľov týchto povinností, ale zároveň sleduje tým aj to, aby splnenie určitých povinností nebolo pre ich nositeľov príliš veľkou záťažou, resp. aby aktuálna situácia nemohla byť zneužitá na úkor spravodlivého a rozumného výkonu práva. Článok sa zaoberá tými ustanoveniami nového zákona, ktoré súvisia s civilným právom procesným. Podrobuje ich analýze, upozorňuje na výkladové problémy, prípadne ponúka výkladové možnosti.

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Kategória: Články

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť plnenia uzavretých zmlúv, ale aj problém s dostupnosťou financovania. Všetko to bude mať zrejme zásadný vplyv na likviditu spoločnosti a jej trhové vyhliadky. Taktiež môžeme očakávať prepady v going concern, čo povedie k možným predĺženiam podnikateľov. Zásadný vplyv na fungovanie orgánov vyžadujúcich fyzickú prítomnosť viacerých osôb na jednom mieste majú epidemiologické pravidlá obmedzujúce stýkanie sa ľudí. Toto všetko stavia zásadné výzvy nielen pred fungovanie obchodných spoločností, ale musí na ne reagovať aj korporačné právo. V príspevku prinášame základný prehľad aplikácie bežných pravidiel korporačného práva, správy a riadenia pri pandemickej situácii a priblížime aj najnovšiu legislatívnu reakciu v oblasti korporačného práva s presahmi do insolvenčného a obligačného práva, a to zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (ďalej aj „zákon o mimoriadnych opatreniach“).

Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti) (2. časť)

Kategória: Články Autor: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD, LL.M.

Pokračovanie článku Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti)

Priame nároky tretích osôb voči členom orgánov alebo spoločníkom spoločnosti (deliktná ochrana veriteľa obchodnej spoločnosti) (1. časť)

Kategória: Obchodné právo Autor: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD, LL.M.

Právu obchodných spoločností je vlastný stály konflikt záujmov. Zakladanie a existencia (kapitálových) obchodných spoločností sú odôvodnené práve záujmom spoločníkov na majetkovej a zodpovednostnej oddelenosti právnickej osoby. Jedna z najdôležitejších úloh práva obchodných spoločností je ponúknuť prostriedky pre riešenie agency problému ako typického problému kolízie záujmov spoločníkov a osôb riadiacich korporáciu. Aj vzhľadom na historický vývoj práva obchodných spoločností, kedy sa prvopočiatky korporačného práva vyvíjali na pozadí ochrany spoločníkov ako investorov do spoločností,1 sa ochrana záujmov veriteľov a tretích osôb dostala do pozornosti až neskôr. Namiesto práva obchodných spoločností, ktoré ponúka len málo výslovných osobitných mechanizmov ochrany dobrovoľných a nedobrovoľných veriteľov (typicky ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti), sú to najmä základné pravidlá všeobecného súkromného práva, ktoré poskytujú ochranu tretím osobám (dobrovoľným a nedobrovoľným veriteľom spoločnosti).

Kategórie