Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 5/2023

ISSN 2730-0390 (online) ISSN 1335-177X (tlačené vydanie)

Obsah vydania

Vydáva

ZO SÚDNEJ PRAXE

ročník 28, č. 5/2023

odborný dvojmesačník

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Daniela Ranostajová

Autorský kolektív (judikatúra): JUDr. Emil Franciscy (obč. právo); JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (obch. právo); JUDr. Martin Bargel (trestné právo); JUDr. Eva Babiaková, CSc. (spr. právo); JUDr. Milan Ľalík (ÚS SR)

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, casopisy@wolterskluwer.com

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, faktury@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Cena jedného výtlačku: 21,50 € s DPH.

Cena ročného predplatného: 129 € s DPH (vrátane poštovného a balného). Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci november.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: Pavol Markov PAMART

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Tento časopis je chránený v zmysle autorského práva. Každá pretlač, aj čiastková, ako aj ďalšie využitie príspevkov v iných informačných médiách je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľstva.

Príspevky (právne vety, rozhodnutia a komentáre) uvádzané v tomto časopise nie sú pre súdy záväzné. Nemožno ich chápať ako úradný výklad rozhodnutí súdu.

Zadané do tlače: 20. 10. 2023

Registrácia MK SR: EV 14/22/EPP (online)

                            EV 617/08 (tlačená verzia)

ISSN 2730-0390 (online)

ISSN 1335-177X (tlačená verzia)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

O časopise

Odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva.