Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 6/2020

6/2020

Několik vět cizince k rekodifikaci korporačního práva

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Rekodifikácia korporačného práva je príležitosťou pre paradigmatické zmeny právnej úpravy a vnímania právneho odvetvia. Článok prináša zahraničný pohľad na riziká a príležitosti rekodifikácie práva...

Námietky solidárnych dlžníkov proti pohľadávke veriteľa

JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Námietky (exceptio) predstavujú hmotnoprávny mimosúdny alebo v rámci procesu uplatniteľný prostriedok obrany (ochrany) subjektívneho práva (§ 152 CSP). Námietkami sa môže dlžník (žalovaný) brániť v...

Kapitálový fond z príspevkov akcionárov

JUDr. Viliam Janáč, PhD.

Novelou Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. januára 2018 k zavedeniu právnej úpravy kapitálových fondov z príspevkov do právneho poriadku Slovenskej republiky. Pred účin...

Obsah vydania