Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase v MPK do 19. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.

Predložený návrh zákona nepredstavuje formálne rozdelenie Rozhlasu a Televízie Slovenska, vytvára však podmienky na samostatný rozvoj Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie, do procesu kreovania rady Slovenskej televízie a rozhlasu a zavádza nový inštitút programovej rady. Programová rada bude dôsledne plniť úlohu spolutvorcu a kontrolného orgánu programov vysielaných vo verejnom záujme.

Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe.

Predložený návrh zákona reaguje na podnety, laickej i odbornej verejnosti, apelujúce k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky.

Návrh zákona rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu. Zavádza opätovne inštitút zmluvy so štátom, kde Slovenská republika zaviaže Slovenskú televíziu a rozhlas poskytnuté verejné financie použiť výhradne na programy vo verejnom záujme, alebo na zlepšenie technickej infraštruktúry verejnoprávnej inštitúcie. Dôslednejšia kontrola narábania s pridelenými prostriedkami sa zabezpečí tak, že do rozhodovacích a najmä kontrolných procesov v novej verejnoprávnej inštitúcii budú priamo zapojení odborníci nominovaní Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 19.3.2024 v procese LP/2024/112. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.