Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K živnostenskému zákonu po stovce jeho novel

Zvolené téma je zaměřeno především na novely živnostenského zákona, výběr novelizací živnostenského zákona nepřímo, které s ním úzce souvisí a implementaci směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU). K podstatným změnám došlo nejen v obecné části živnostenského zákona, ale i v jeho přílohách. Novely živnostenského zákona se dají počítat v desítkách a jedná se o bezmála dvě stě novel tohoto právního předpisu.

The chosen topic is primarily focused on amendments to the Trade Act, a selection of amendments to the Trade Act that are indirectly closely related to it, and the implementation of European Parliament and Council (EU) directives. Substantial changes occurred not only in the general part of the Trade Act, but also in its appendices. Amendments to the Trade Act can be counted in dozens and there are almost two hundred amendments to this legal regulation.

MAREK, K. – ZINDULKOVÁ, E.: K živnostenskému zákonu po stovce jeho novel; Justičná revue, 76, 2024, č. 5, s. 570 – 578.

Klíčová slova: živnostenské podnikání, živnostenský zákon, živnost, novela zákona.

Key words: trade business, trade act, trade, amendment to the Act.

Právní předpisy/legislation: zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání; zákon č. 129/2022 Sb., kterým se mění zákon o platebním styku; zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích; zákon č. 431/2022 Sb., kterým se mění zákon o civilním letectví.


Úvod
Vybrané téma bylo zvoleno z důvodu nejrozšířenějšího způsobu podnikání v České republice, kterým zůstává podnikání podle živnostenského zákona. Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání i kontrolu nad jejich dodržováním. Přestože právní úprava živnostenského zákona je mezi odbornou veřejností stále diskutována, stále hraje velkou roli v podnikání na území České republiky, za což hovoří čísla.
Podnikatelů (fyzických osob, právnických osob a zahraničních osob) je v České republice ke konci 3. čtvrtletí 2023 celkem 2 561 889. Ve stejném období je v České republice platných živnostenských oprávnění 4 009 668.
Po roce 1989 se živnostenské podnikání stalo zákonitě jedním ze základních druhů podnikání. Nejdříve byla podnikatelská činnost vykonávána na základě registrace podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění s účinností od 1.1.1992 řešil v přechodných ustanoveních zachování či zánik dosavadních oprávnění v souvislosti s registrací k podnikatelské činnosti. Zvolené téma je tedy zaměřeno především na novely živnostenského zákona.
Živnosti
Současná právní úprava živnostenského zákona člení živnosti na:
-
ohlašovací
, které při splnění stanovených podmínek živnostenským zákonem smějí být provozovány na základě ohlášení, těmito jsou živnosti řemeslné, vázané a živnost volná,
-
koncesované
, které při splnění stanovených podmínek živnostenským zákonem smějí být provozovány na základě koncese.
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Podnikatel (živnostník) může mít více živnostenských oprávnění, v případě ohlašovací živnosti volné může oznámit či změnit více oborů činností této živnosti.
V úvodu živnostenského zákona je vymezeno, které činnosti nejsou živností podle tohoto zákona, ať už to jsou činnosti fyzických osob v rozsahu zvláštních zákonů nebo činnosti
vyhrazené zákonem pro
podnikání výlučně právnickým osobám.
Výběr činností, které nejsou živností podle živnostenského zákona
Posledními novelami živnostenského zákona došlo k doplnění činností, které živnostmi nejsou. Jedná se např. o činnosti
-
Činnost poskytovatelů služby dynamické směny měn.
Tato činnost je začleněna do vyloučených činností s účinností od 1.7.2022 zákonem č. 129/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.
-
Zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích
.
Tato činnost byla doplněna do seznamu činností, které nejsou živností, na základě zákona č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a další související zákony s účinností od 1.7.2022. Od uvedeného data žádosti o registraci zprostředkovatelů v energetických odvětvích vyřizuje Energetický regulační úřad.
-
Činnost provozovatelů kolektivních systémů podle zákona o výrobcích s ukončenou životností
a zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
.
Tato změna byla legislativně zakotvena s účinností od 1.10.2022 v zákoně č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných platových výrobků na životní prostředí.
-
Provozování bezpilotního systému držitelem oprávnění k provozu bezpilotních systémů nebo lehkých bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu
.
Tato úprava živnostenského zákona je účinná od 1.1.2023 zákonem č. 431/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o ci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).