Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodného vedeckého sympózia Právo – obchod – ekonomika XII. (Vysoké Tatry 25. - 27. 10. 2023)

Dvanásty ročník medzinárodného vedeckého sympózia Právo – Obchod – Ekonomika sa konal v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách na štrbskom plese, a to v dňoch 25. - 27. októbra 2023. Organizáciu do svojich rúk tento rok už tradične zobrala Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Ústavem státu a práva akademie věd ČR, v.v.i. a práva Sav. cieľom organizátorov bolo spojenie teórie a aplikačnej praxe, preto sa konferencie zúčastnili viacerí predstavitelia akademickej obce, ako aj zástupcovia jednotlivých právnych profesií, bánk či orgánov štátnej a verejnej správy.
Vedecká konferencia bola zameraná na tri kľúčové okruhy:
(i) Zastúpenie v súkromnom práve;
(ii) Spriaznené osoby v korporačnom a konkurznom práve;
(iii) Aktuálne otázky právnej regulácie umelej inteligencie.
 
Prvý deň medzinárodného vedeckého sympózia otvoril prof. JUDr. Ján Husár, CSc., ktorý privítal účastníkov konferencie. Vyjadril potešenie z vysokej účasti a tiež vyzdvihol úspešnosť sympózia vzhľadom na jeho už niekoľkoročné konanie. Následne sa slova ujal JUDr. Ján Matejka, PhD., ktorý sympóziu poprial zaujímavé príspevky, plodné diskusie a výborné počasie, hoci, ako sám podotkol, toto prianie znelo kontradiktórne. Za príležitosť zúčastniť sa na sympóziu sa Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika poďakoval aj doc. JUDr. Jozef Vozár, PhD., a vzhľadom na prítomnosť ľudí z teórie aj praxe predpovedal pútavé príspevky a diskusiu.
Prvý blok sympózia otvoril prednáškou na tému
Prokurista v advokátskej obchodnej spoločnosti
doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD., ktorý sa pri skúmaní tejto problematiky zameral na niekoľko oblastí, predovšetkým či prokuristom môže byť aj právnická osoba, či je povinnosťou prokuristu vykonávať bez pokynu štatutára
(ex lege)
všetky úkony pri prevádzke podniku, ďalej sa zameral na otázku zodpovednosti za škodu vo vzťahu prokurista - obchodná spoločnosť, ako aj na otázku konfliktu záujmov medzi obchodnou spoločnosťou a prokuristom.
Nasledovalo vystúpenie JUDr. Zuzany Adamovej, PhD., na tému
Špecifiká nepriameho zastúpenia organizáciami kolektívnej správy.
Vo svojej prednáške sa zamerala najmä na subjekty kolektívnej správy, zastupovanie v prípadoch povinnej kolektívnej správy, limitáciu zastupovania v prípade dobrovoľnej kolektívnej správy a v závere ozrejmila zastúpenie v prípade rozšírenej licencie.
Dvojica JUDr. Jakub Podušel a JUDr. Daniel Kello vystúpila s príspevkom
Právne prekážky renesancie družstevného bývania na Slovensku.
Predstavili aktuálne problémy týkajúce sa regulácie úverov na bývanie v súvislosti s nízkou dostupnosťou bývania a priblížili význam pojmu družstevné bývanie a znázornili štruktúru transakcie nadobudnutia družstevného bývania pomocou grafov. Ďalej nastolili otázku, či je družstevné bývanie riešením problému nízkej dostupnosti bývania. Prednášku uzavreli konštatovaním, že rozhodovanie na členskej schôdzi družstva predstavuje nadmernú neflexibilitu a že družstevné bývanie nepredstavuje konkurenciu pre hypotekárne úvery.
Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., obohatil sympózium príspevkom na tému
Právne aspekty účtov vo zvláštnom režime,
ktorého spoluautorom bol aj JUDr. Ján Matejka, Ph.D. Zameral sa na nerovnosť podmienok pri realizácii platobných služieb poskytovaných bankami a nebankovými inštitúciami. Riešenie tohto nerovného postavenia vidí v novele, resp. rekodifikácii smernice Európskej únie pojednávajúcej o prístupe subjektov do platobných systémov s neodvolateľnosťou zúčtovania. V súvislosti s tým by bolo uvedenú zmenu potrebné premietnuť do vnútroštátneho právneho poriadku.
Druhý blok otvoril prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., príspevkom na tému
Zánik hmotných a procesných práv veriteľa spriaznených pohľadávok v insolvenčných konaniach.
Venoval sa princípu pomerného uspokojovania veriteľov a poukázal na zásadnú zmenu týkajúcu sa podriadených a spriaznených pohľadávok od januára 2012. Načrtol definíciu spriazneného veriteľa a spriaznených pohľadávok a postavenie spriazneného veriteľa v konkurze podľa druhej časti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).