Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 3/2020

3/2020

Určovanie výšky náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí

Mgr. Veronika Trojčáková, PhD.

Zrejme najviac diskutovanou parciálnou otázkou súvisiacou s nemajetkovou ujmou pozostalých bola pasívna vecná legitimácia poisťovní v sporoch o nemajetkovú ujmu, ak bola smrť, resp. ublíženie na zd...

Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

JUDr. Milan Krajči

1. Úvod do problematiky Otázka, či obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutý jedným z manželov patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je jednou z najd...

Predpoklady vzniku zodpovednosti za ujmu spôsobenú neodkladným, zabezpečovacím alebo iným opatrením súdu v civilnom procese

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

Každý zo subjektov súkromnoprávnych vzťahov, pokiaľ má procesnú subjektivitu, môže v civilnom procese uplatňovať alebo brániť svoje práva, predovšetkým podaním žaloby a iných návrhov, používaním pr...

Obsah vydania