Online časopis

Predpoklady vzniku zodpovednosti za ujmu spôsobenú neodkladným, zabezpečovacím alebo iným opatrením súdu v civilnom procese

Každý zo subjektov súkromnoprávnych vzťahov, pokiaľ má procesnú subjektivitu, môže v civilnom procese uplatňovať alebo brániť svoje práva, predovšetkým podaním žaloby a iných návrhov, používaním prostriedkov procesného útoku a procesnej obrany a pod. Uskutočňovanie procesných úkonov sa však považuje za uplatňovanie práva, nie za porušenie povinnosti. V prípade, ak v dôsledku uplatňovania alebo bránenia práva vznikne druhej strane alebo tretej osobe, ktorá nie je stranou sporu, ujma, nie je tak naplnený jeden z predpokladov všeobecnej zodpovednosti za ujmu. Preto sa táto strana, prípadne tretia osoba, nemôže domáhať náhrady ujmy, ktorá bola spôsobená uplatňovaním práv v civilnom procese. K obdobnému záveru dospel aj Najvyšší súd SR, ktorý vo svojom rozhodnutí judikoval:

"Pre účely naplnenia jedného z predpokladov zodpovednosti za škodu v zmysle § 420 OZ, a to predpokladu protiprávnosti konania, nemožno považovať také konanie žalovaného, ktorým je podanie žaloby spochybňujúcej vlastnícke právo žalobcu, pretože žalovaný podaním takejto žaloby len realizuje svoje právo v zmysle čl. 46 Ústavy SR - domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde."
 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.