Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Glosy

Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 4 CoKR 27/2018 z 27. 2. 2019 (spriaznenosť bankového veriteľa)

„[...] prijatie určitých významných rozhodnutí alebo uskutočnenie právnych úkonov v spoločnosti úpadcu bolo výslovne podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom žalobcu, ktoré by inak boli výlučne v kompetencii valného zhromaždenia úpadcu. Takýmt...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 163/2020 z 28. 2. 2020, R 18/2022 (zmluva s ochranným účinkom na tretie osoby)

I. Rozširovanie zmluvnej zodpovednosti aj na škodu, ktorá vznikla tretej osobe, je možné iba výnimočne, ak identita, resp. vymedzenie a ochrana tretej osoby museli byť druhej strane pri uzatváraní zmluvy známe.II. Banka, ktorá zmluvou so svojím kl...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 93/2018 z 27. 10. 2021, R 9/2022 (zodpovednosť správcu za zimnú údržbu bytového domu)

Prístupové schodisko ku dverám bytového domu a vstupná plocha pred nimi sú spoločnými časťami domu [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov], ktorých zimnú údržbu je správca bytového domu povinný za...

Uznesenie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Cdo 1/2022 zo 17. 5. 2022, R 2/2022 (vymáhateľnosť pohľadávky ako predpoklad odporovateľnosti)

„Vymáhateľná pohľadávka v zmysle § 42a ods. 1 OZ je pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať v základnom súdnom konaní.“

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 12/2018 z 23.5.2019 (súpis podstaty ako listina preukazujúca oprávnenie správcu podstaty nakladať s nehnuteľnosťou)

„Titulom pre nakladanie s majetkom úpadcu vrátane nehnuteľností je súpis majetku. Ak je určitá nehnuteľnosť v súpise majetku, tak pri speňažení majetku je dostatočným podkladom pre zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností na ďalší subjekt...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 120/2019 z 28.10.2021 (konanie prokuristu v pracovnoprávnych vzťahoch)

„Prokúra udelená podľa ustanovení Obchodného zákonníka neoprávňuje prokuristu konať za právnickú osobu do­vnútra spoločnosti v pracovnoprávnych vzťahoch.“

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo 14/2019 z 28.10.2021, ZSP 13/2022 (medzinárodná právomoc pre nároky z bezdôvodného obohatenia)

„Ustanovenie § 37b písm. a) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, upravujúce právomoc slovenského súdu vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu, treba interpretovať v súlade s úniovou úpravou a ...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 48/2021 zo 17.3.2022 (vylúčenie člena družstva, lehota na odvolanie a účinky rozhodnutia členskej schôdze)

„Vo výstrahe je potrebné špecifikovať konkrétne povinnosti, ktoré člen porušuje. Nestačí len všeobecná výstraha, keďže vo fáze možného preskúmania záverov o správnosti úvahy predstavenstva musí mať členská schôdza dostatočne osvedčené, čím, akým k...