Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Glosy

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Ndob 2/2023 zo 14. 6. 2023 (kauzálna príslušnosť)

"Ak zo žaloby nie je zrejmé, že predmetom ochrany má byť zapísaný alebo aj nezapísaný dizajn a žalobca sa domáha výlučne ochrany spadajúcej do režimu autorskoprávneho a ochrany pred nekalou súťažou, potom predmetom konania nie je zásah do priemyse...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 105/2022 z 27. 10. 2022 (zmier v konaní o vyporiadaní BSM a odporovateľnosť zo strany veriteľa - neúčinnosť dohody o vyporiadaní BSM

"Veriteľ môže s úspechom odporovať dohode o vyporiadaní BSM schválenou formou súdneho zmieru, ktorú dlžník uzavrel v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak sú pre vyslovenie odporovateľnosti splnené všetky predpoklady uvedené v § 42a OZ."

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 4 Sžrk 4/2021 z 26. 8. 2022 (oprava vlastníckeho alebo iného vecnoprávneho zápisu v katastri nehnuteľností)

"Keďže konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte má povahu nesporového konania, jeho predmetom nemôže byť riešenie vlastníckych alebo iných vecnoprávnych sporov, na rozhodovanie ktorých sú príslušné výlučne súdy v civilnom sporovom konaní. To ...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 100/2022 z 31. 5. 2023 (podnikatelia bez prevádzkarne a právny režim zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov)

Za prevádzkový priestor v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho možno považovať ...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 114/2020 zo 14. 12. 2021, R 10/2023 (společná tvorba projevu vůle korporace)

Ak stanovy spoločnosti určujú, že v mene spoločnosti musia konať spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, člen predstavenstva môže udeliť individuálnu plnú moc na konkrétny právny úkon inému členovi predstavenstva. Je však neprípustné, aby...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 To 9/2019 zo 17. 12. 2020 (povinnosti člena orgánu právnickej osoby pri správe jej majetku bez osobitnej právnej úpravy, povinnosť splnomocnenca pri správe majetku zastúpeného)

Najvyšší súd neidentifikoval existenciu všeobecnej právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného predpisu, zmluvy alebo právoplatného rozhodnutia súdu, ktorá by obžalovaným (členovi štatutárneho orgánu a zmluvnému zástupcovi) prikazovala,...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 47/2022 z 22. 3. 2023 (zdanlivý člen družstva a vydržanie členského podielu)

Existenciu členstva v družstve nemožno vyvodzovať iba zo skutočnosti, že určitá osoba sa zúčastňuje členských schôdzí, vykonáva hlasovacie práva a samotné družstvo sa k nemu správa ako k členovi družstva (vedie ho v zozname členov a pozýva ho na č...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. z 26. 1. 2023 (súhlas druhého z manželov s nadobúdacími úkonmi, prevod obchodného podielu v BSM)

Zmyslu a účelu § 145 ods. 1 OZ zodpovedá taký výklad, podľa ktorého zmluva o prevode obchodného podielu, ktorou jeden z manželov ako nadobúdateľ na seba prevzal záväzok k úhrade kúpnej ceny za obchodný podiel, ktorý sa ešte len má nadobudnúť, sa b...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Cdo 36/2021 z 22. 2. 2023, ZSP 21/2023 (smrť darcu pred doručením odvolania daru)

Ak medzi odoslaním a doručením právneho úkonu odvolania darovania darca zomrie, účinky odvolania daru nenastanú.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo 74/2021 z 20. 10. 2022 (žaloba o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer)

I. Predpokladom úspešnosti žaloby o zrušenie oddlženia je, že veriteľ v zmysle § 166f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Kritériá na určenie nepoctivého zámeru sa týk...