Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo podnikanie


Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 100/2022 z 31. 5. 2023 (podnikatelia bez prevádzkarne a právny režim zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov)

Za prevádzkový priestor v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho možno považovať ...

Autor ako podnikateľ

Tvorivou duševnou činnosťou sa živí značná a stále narastajúca skupina obyvateľov Slovenska. Ako príklad môžeme uviesť spisovateľov, novinárov, scenáristov, režisérov, skladateľov, grafických dizajnérov, ilustrátorov, fotografov či programátorov. ...

Podnikanie na internete vo svetle právnych predpisov

Informatizácia spoločnosti je globálny trend, ktorý aj v rámci Slovenska ovplyvňuje každodenný život ľudí. Čoraz viac aktivít sa prenáša z reálneho fyzického sveta do sveta virtuálneho, kde dominuje rýchlosť a pohodlie. Tento vývoj je jasne vidieť...