Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 1/2023

ISSN 2453-6504 (online) ISSN 1339-8652 (tlačené vydanie)
1/2023

O tom, či je arbitrárne právne posúdenie vadou zmätočnosti podľa § 420 písm. f) CSP

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Príspevok sa venuje otázke, čo je arbitrárne právne posúdenie, aký je jeho vzťah k nesprávnemu právnemu posúdeniu, a tomu, či je arbitrárne právne posúdenie vadou zmätočnosti podľa § 420 písm. f) C...

Zodpovednosť konateľa a dôkazné bremeno v aktuálnej judikatúre Najvyššieho súdu SR

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Nedávna rozhodovacia činnosť najvyššieho súdu priniesla nové impulzy pre výklad a aplikáciu pravidiel o zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú porušením ich povinností. Tento článok upriamuje p...

Obsah vydania

Vydáva

SÚKROMNÉ PRÁVO

ročník IX, číslo 1

recenzovaný dvojmesačník

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 58 10 20 10; IČO: 31 348 262

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Skýpalová

Redakčná rada: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš; JUDr. Katarína Gešková, PhD.; doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.; JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.; prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.; doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Tajomník redakčnej rady: JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Garant mediačnej sekcie: JUDr. Dagmar Tragalová

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: +421 2 58 10 20 31; casopisy@wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e-mail: sukromnepravo@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorský­mi dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Za obsah autorského diela zodpovedá autor.

Príspevky v mediačnej sekcii nie sú recenzované.

Autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa ich obsahu.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Sadzba, návrh a úprava obálky: Pavol Markov – PAMART

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Cena jedného výtlačku: 18,17 € s DPH.

Cena ročného predplatné: 109,00 € s DPH (vrátane poštovného a balného).

Číslo bolo imprimované 1. 3. 2023

EV 23/22/EPP (online)

EV 5124/15 (tlačené vydanie)

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

ISSN 2453-6504 (online)

ISSN 1339-8652 (tlačené vydanie)

Informácie pre autorov

Formálne a obsahové požiadavky na príspevky
Privítame články rôzneho zamerania, spracovania a rozsahu, venujúce sa súkromnému právu.
Predpokladáme, že nám autorky a autori budú zasielať štyri základné druhy príspevkov.
- V podrobnejších štúdiách autorky a autori ponúknu podrobnú analýzu konkrétneho problému, tak – pokiaľ je to možné a vhodné – z pohľadu doktríny, ako aj zo skúseností aplikačných orgánov.
- Prehľadové príspevky systematizujúce poznatky či výsledky rozhodovacej činnosti v určitej oblasti do užívateľsky vhodnej podoby.
- Informačné príspevky prinášajúce informácie o novej právnej úprave či súdnych rozhodnutiach.
- Kritické reakcie a iné vstupy do diskusie ponúknu iné pohľady na ustálenú aplikačnú prax, názory v doktríne alebo na konkrétne súdne rozhodnutia.

Náležitosti príspevku
Príspevok by mal mať jasne vymedzený cieľ, tému, resp. otázku, ktorá má byť zodpovedaná, a jasne formulovaný záver.
Predpokladáme, že príspevky budú spracované poctivo a v súlade s požiadavkami akademickej a profesijnej kultúry. Tomu napomáha aj zohľadňovanie iných publikovaných názorov, najmä opozitných názorov, ak sú dostupné.
Pri komentovaní a rozbore judikatúry je potrebné jasne odlíšiť samotné rozhodnutie a vlastný komentár autora.
Rozsah príspevku musí zodpovedať zložitosti a rozsahu problematiky, nemal by však presiahnuť 20 normostrán (36 tisíc znakov aj s medzerami a poznámkami pod čiarou).
K príspevku má byť doplnená anotácia, ktorá bude publikovaná pred samotným textom príspevku. V anotácii sa uvedie, akej otázky alebo problematiky sa príspevok týka, prípadne aj to, k akej odpovedi sa dospelo.
Štruktúra príspevku má byť logická, jednotlivé state oddelené nadpismi s jasným rozlíšením úrovne týchto nadpisov.
Redakcia odhovára autorov od preberania väčších textov, či už z právnej spisby, právneho predpisu alebo z textov rozhodnutí.
Formálne spracovanie: štandardný spôsob citovania. Literatúra a iné zdroje majú byť uvedené v poznámkach pod čiarou, v znení štandardnom pre náš časopis.
Príspevok, ktorý zjavne nezodpovedá formálnym alebo obsahovým požiadavkám redakcie, nebude predmetom recenzného konania a o odmietnutí bude autor upovedomený.
Redakčná rada uvíta aj prípadné iné príspevky, ktoré zameraním spadajú do konceptu časopisu.
Recenzie by mali obsahovať okrem identifikačných údajov o publikácii aj určenie, či ide o monografiu, alebo zborník, resp. súbor prác, hoci aj na spoločnú tému. Účelom recenzie nie je len informácia o štruktúre knihy. Predpokladáme, že recenzent čítal knihu, nie len prelistoval jej obsah. Preto je dôležité, aby v recenzii bol recenzovaný výstup daný do kontextu súčasného stavu poznania, porovnaný s inými doteraz publikovanými prácami vrátane uvedenia rozdielov.
Podstatné pre recenziu je posúdenie pridanej hodnoty recenzovanej publikácie.
Predložené príspevky sú predmetom anonymného recenzné konania. Účelom recenzného konania je oponentúra predloženého príspevku. Zároveň má recenzent za úlohu prispieť svojimi pripomienkami k zlepšeniu kvality predkladaného príspevku. Redakcia vynaloží úsilie, aby bol autor s výsledkami recenzného posúdenia príspevku oboznámený do jedného mesiaca od doručenia príspevku redakcii a o stanovisku redakčnej rady bez odkladu po tom, ako bolo prijaté.

Pravidlá pre konflikty záujmov:
- Je zodpovednosťou a otázkou cti autora, informovať recenzentov a čitateľov o možnom konflikte záujmov, teda o okolnosti, ktorá by mohla v očiach čitateľa vzbudiť pochybnosť o nestrannom spracovaní problematiky (autor zastupuje/zastupoval v spore, má iné, napríklad stavovské či iné profesijné prepojenie s problematikou či už ako sudca, prokurátor, advokát, exekútor, rozhodca a pod.). Samotný konflikt záujmov ani pochybnosť o ňom neobmedzujú možnosť jeho publikácie, čitateľ však musí byť o ňom informovaný pri zachovaní pravidiel poctivej profesijnej mlčanlivosti. Spravidla sa za dostatočný považuje odkaz na samotné pracovisko, resp. profesijnú afiliáciu autora.
- Konflikt záujmov bude zohľadňovaný aj v rámci anonymného recenzného postupu. Bude zabezpečené, aby príspevok nebol recenzovaný kolegom z pracoviska, podriadeným alebo nadriadeným vrátane osôb, riešiacich spoločný projekt.
Ďalšie informácie a požiadavky na príspevky je možné vyvodiť z recenzného formulára na predložené články a recenzie.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

v prvom tohtoročnom čísle časopisu Súkromné právo Vám opäť prinášame zaujímavé príspevky týkajúce sa aktuálnych tém. Na úvod Vám ponúkame článok o zákaze finančnej asistencie, ktorý v krátkosti predstavuje dôvody jej zavedenia, ako aj obmedzenia a dopady pre prax vyplývajúce z tejto úpravy a úvahy de lege ferenda.

Nasleduje článok o zodpovednosti konateľa za škodu spôsobenú porušením jeho povinností, a to v kontexte nedávnej rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR, ktorá so sebou priniesla nové impulzy v tejto oblasti.

Sekciu článkov uzatvára príspevok, ktorý sa venuje otázke, či je arbitrárne právne posúdenie vadou zmätočnosti v zmysle § 420 písm. f) CSP. Jeho ambíciou je zodpovedať na otázku, či je potrebné arbitrárne právne posúdenie namietať ako prvý dovolací dôvod podľa § 431 CSP alebo ako druhý dovolací dôvod podľa § 432 CSP, teda ako nesprávne právne posúdenie.

V tomto čísle vám ponúkame viacero glos. A to glosu k rozsudku Krajského súdu Košice sp. zn. 4 CoKR 27/2018 z 27. 2. 2019 o spriaznenosti bankového veriteľa. Nasleduje glosa k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 163/2020 z 28. 2. 2020 o zmluve s ochranným účinkom na tretie osoby. Na záver Vám ponúkame glosu k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 93/2018 z 27. 10. 2021 o zodpovednosti správcu za zimnú údržbu bytového domu.

Mediačná sekcia tentokrát prináša článok o školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie, v ktorom sa autorka venuje vymedzeniu pojmov súvisiacich s mediáciou v školskom prostredí a opisuje naliehavosť špecializácie v školskej mediácii, ktorá by umožnila mediátorom aktualizovať kompetencie mediátora aj v tejto oblasti.

Projekt ADR postupne napreduje, preto prinášame článok o mediácii v konaní o výkon rozhodnutia.

Veríme, že príspevky aktuálneho čísla budú pre Vás nápomocné a budú prínosom pre Vašu prax.

Redakcia

O časopise

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe

V oblasti súkromného práva Vám prinášame časopis zameraný na aktuálne problémy. Dvojmesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi. Časopis obsahuje recenzované články, ktoré sa zaoberajú témami z občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví súkromného práva.

Je určený predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ako aj študentom právnických fakúlt.