Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

VALUCH, J., BEDNÁR, D. Armed Conflicts and Cyber Threats as Challenges for International Law in the 21st Century.

Bratislava : Wolters Kluwer, 2022, 268 s. ISBN 978-80-571-0553-4

V roku 2022 vyšla v akademickom prostredí publikácia v anglickom jazyku z oblasti medzinárodného práva verejného, ktorá si zaslúži pozornosť. Autormi publikácie, tematicky zameranej odbornej knihy z medzinárodného práva, sú renomovaní odborníci z oblasti medzinárodného práva. Obaja autori majú profesionálne skúsenosti z praktickej sféry aplikácie medzinárodného práva, ako aj bohaté skúsenosti v oblasti akademického života. Teoretické vedomosti a praktické skúsenosti oboch autorov sa odrážajú aj v predmetnej publikácii Ozbrojené konflikty a kybernetické hrozby ako výzvy pre medzinárodné právo v 21. storočí. Preto je vhodné zhodnotiť ju z formálneho aj obsahového hľadiska.

Z formálneho hľadiska autori publikácie zvolili prehľadný spôsob členenia publikácie. Vychádzajúc z názvu sa samotná publikácia sa člení na dve časti. Prvá sa zaoberá "ozbrojenými konfliktami" (armed conflicts). Druhá časť publikácie teoreticky rozpracúva "kybernetické hrozby" (cyber threats). Prvá časť obsahuje tri podkapitoly, ktoré tematicky analyzujú základné pojmy z oblasti ozbrojených konfliktov, samotné ozbrojené konflikty a zároveň aj "operácie na udržanie mieru ako prostriedky riešenia konfliktov".  Druhá časť analyzujúca kybernetické hrozby obsahuje štyri podkapitoly, ktoré postupne analyzujú jednotlivé definície späté s kybernetickými hrozbami, kybernetický priestor a medzinárodné právo, praktické príklady zneužitia kybernetického priestoru a opatrenia vybraných medzinárodných organizácií.

V rámci prvej kapitoly autori poskytujú prehľad pojmov z oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Logickým spôsobom prichádzajú k predpokladu, že základný pojem tvorí "bezpečnosť"
(security).
Uvedený pojem je podrobený analýze z hľadiska viacerých aspektov. V prvom rade, autori informujú o latinskom pôvode slova. Zároveň však pojem bezpečnosť uvádzajú do súvislosti aj s prameňmi medzinárodného práva, ako napr. Charty OSN,
1)
ako aj vnútroštátnej legislatívy.
2)
Na pojem "bezpečnosť" nadväzuje pojem "medzinárodná bezpečnosť"
(international security)
. Autori medzinárodnú bezpečnosť dávajú jednak do kontextu vzájomných vzťahov medzi štátmi, avšak zdôrazňujú aj čoraz väčší vplyv ľudských práv, vrátane samotného postavenia jednotlivca v systéme medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. Ako ďalší pojem autori uvádzajú pojem "kolektívna bezpečnosť"
(collective security)
, ktorý je potrebné vnímať na univerzálnej, resp. globálnej, ale aj regionálnej úrovni. Kolektívnu bezpečnosť chápu ako určité stále zoskupenie, ktorého účelom je ochrana pred (neznámym) útočníkom. Zároveň, v prípade regionálnych zoskupení, stojí za zmienku napr. Organizácia Severoatlantickej zmluvy (ďalej ako "NATO"), ktorá je najlepším príkladom regionálneho zoskupenia štátov, ktoré sa združili do spoločnej aliancie za účelom výkonu kolektívnej bezpečnosti. Kolektívna bezpečnosť však zároveň súvisí aj s výkonom práva na sebaobranu, ktoré je možné aplikovať práve v prípadoch, keď došlo k napadnutiu člena kolektívneho zoskupenia.
Okrem najvýznamnejších pojmov z oblasti bezpečnosti sa autori zamerali aj na hrozby
(threats)
, ktorým čelí medzinárodná bezpečnosť. Tie skúmajú aj z historického hľadiska, najmä minulého storočia, v ktorom bola oprávnene najväčšou hrozbou konfrontácia medzi svetovými mocnosťami, ktorá mohla vyústiť do svetovej vojny, navyše s možnosťou použitia jadrových zbraní. Ako aut
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).