Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 4/2021

4/2021

Nové úlohy obcí a vyšších územných celkov v kontexte ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti

Mgr. Vincent Bujňák, PhD. doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky je už takmer desať rokov ústavná norma, podľa ktorej má štát zabezpečiť obci alebo vyššiemu územnému celku zodpovedajúce finančné prostriedky na plne...

Vlastnícke právo a jeho aplikačno-interpretačná podoba

Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Príspevok sa zaoberá výhradou vlastníckeho práva ako inštitútom, ktorý má zásadný vplyv na funkčnosť plnenia zmluvných vzťahov s akcentom na oprávnenia predávajúceho a povinnosti kupujúceho v kúpne...

Cezhraničné prenosy osobných údajov do Spojeného kráľovstva po Brexite: minulosť, prítomnosť, budúcnosť

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Príspevok sa zameriava na analýzu právneho rámca prenosu osobných údajov do Spojeného kráľovstva po 1. januári 2021 – vystúpení z Európskej únie. Článok je rozdelený do troch častí, v ktorých sa au...

Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku v súdnej praxi

JUDr. Karol Rosinský

Článok sa zaoberá ukladaním trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku právnickým osobám, poukazuje na konkrétne súdne rozhodnutia, ktoré nie sú podľa názoru autora súladné so zákonom, na anonymizov...

Obsah vydania