Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Počet článkov autora: 212


Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo proti Portugalsku

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 26968/16 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte prepustenia zástupcu zdravotnej spoločnosti ...

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Test-Achats proti Belgicku

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 77039/12 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, zásada rovnosti zbraní a zásada kontradiktórnosti konania) v kontexte pochybností o neutralite súdom ustanoveného znalca

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - RTBF proti Belgicku (č. 2)

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 417/15 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte televízneho programu o možnom sexuálnom zneužívaní detí  

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Tonchev a ostatní proti Bulharsku

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 56862/15 pre porušenie článku 9 Dohovoru (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva) v kontexte šírenia hanlivých a nepriateľských informácií o náboženskom hnutí

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Peradze a ostatní proti Gruzínsku

rozsudok z 15. decembra 2022 k sťažnosti č. 5631/16 pre porušenie článku 11 Dohovoru (sloboda zhromažďovania a združovania) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte odsúdenia za zverejnenie obscénneho sloganu počas demonštrácie proti urba...

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Moraru a Marin proti Rumunsku

rozsudok z 20. decembra 2022 k sťažnostiam č. 53282/18 a č. 31428/20 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecný zákaz diskriminácie) v kontexte diskriminácie z dôvodu pohlavia pri určení dôchodkového veku pre zamestnancov v štátn...

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Bakoyanni proti Grécku

rozsudok z 20. decembra 2022 k sťažnosti č. 31012/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte porušenia práva na prístup k súdu v dôsledku odmietnutia zrušenia imunity ministrovi obrany  

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Ovcharenko a Kolos proti Ukrajine

rozsudok z 12. januára 2023 k sťažnostiam č. 27276/15 a č. 33692/15 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte uvoľnenia z funkcie sudc...

Voľby ako hodnota právneho štátu

Komentár podáva prehľad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkali preferenčných kvót kandidátov zastupujúcich národnostné menšiny v celkovom kontexte tzv. uzatváracej klauzuly (minimálny počet hlasov, ktoré musí kandidujúci subj...

Medzinárodná ochrana diskriminovaných mužov

V priebehu 20. storočia sa zásadným spôsobom zmenilo postavenie mužov a žien v organizácii rodinného života. Muž už prestáva byť výlučným živiteľom rodiny a žena zabezpečovateľkou chodu domácnosti.Na túto pôvodnú organizáciu života rodiny však rea...