Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Počet článkov autora: 313


Ako klimatické zmeny zmenili prístup k ľudským právam

Súdny aktivizmus ESĽP pri ochrane životného prostredia ohrozovaného klimatickými zmenami nadobudol úplne nový rozmer minimálne v troch aspektoch. Prvým je aplikácia "univerzálneho" medzinárodného práva s pomocou využitia prírodných vied. Druhým je...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Verein KlimaSeniorinnen Schweiz a ostatní proti Švajčiarsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 9. apríla 2024 k sťažnosti č. 53600/20 pre porušenie článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 Dohovoru (právo na prístup k súdu) v kontexte neprijatia potrebných opatrení v boji proti...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Almeida Arroja proti Portugalsku

rozsudok z 19. marca 2024 k sťažnosti č. 47238/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte práva na ochranu osobnosti právnickej osoby

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Sieć Obywatelska Watchdog Polska proti Poľsku

rozsudok z 21. marca 2024 k sťažnosti č. 10103/20 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte rozhodnutia ústavného súdu, ktorým odmietol sprístupniť záznamy zo stretnutí sudcov ústavného súdu  

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Zöldi proti Maďarsku

rozsudok zo 4. apríla 2024 k sťažnosti č. 49049/18 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte prístupu k informáciám o totožnosti poberateľov grantov od nadácií založených maďarskou Národnou bankou

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Allouche proti Francúzsku

rozsudok z 11. apríla 2024 k sťažnosti č. 81249/17 pre porušenie článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v spojitosti s článkom 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v kontexte antisemitských útokov zo strany jednotlivca a odmi...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Gudmundur Gunnarsson a Magnús Davíd Norddahl proti Islandu

rozsudok zo 16. apríla 2024 k sťažnostiam č. 24159/22 a 25751/22 pre porušenie článku 3 Protokolu č. 1 (právo na slobodné voľby) a článku 13 Dohovoru v spojitosti s článkom 3 Protokolu č. 1 k Dohovoru v kontexte pochybení pri spočítavaní hlasov vo...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Borislav Tonchev proti Bulharsku

rozsudok zo 16. apríla 2024 k sťažnosti č. 40519/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte uchovávania údajov o dopravnom priestupku a straty zamestnania z dôvodu spáchania priestupku

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - M. G. proti Litve

rozsudok z 20. februára 2024 k sťažnosti č. 6406/21 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) v kontexte dĺžky konania a výšky trestu uloženého páchateľovi násilného trestného činu

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. februára do 15. marca 2024 - Danileţ proti Rumunsku

rozsudok z 20. februára 2024 k sťažnosti č. 16915/21 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte sankcie uloženej sudcovi za vyjadrenia na Facebooku, týkajúce sa vecí vo verejnom záujme