Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Počet článkov autora: 260


Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Paslavičius proti Litve

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 15152/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte výšky trov konania, ktoré bol sťažovateľ povinný zaplatiť protistrane

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Camara proti Belgicku

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 49255/22 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte poskytnutia ubytovania v rámci žiadosti o medzinárodnú ochranu

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Manole proti Moldavsku

rozsudok z 18. júla 2023 k sťažnosti č. 26360/19 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte uvoľnenia z funkcie sudcu z dôvodu poskytnutia informácií o obsahu nesúhlasného stanoviska tlači

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Tuleya proti Poľsku

rozsudok zo 6. júla 2023 k sťažnosti č. 21181/19 a 51751/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie), článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte...

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Golovin proti Ukrajine

rozsudok z 13. júla 2023 k sťažnosti č. 47052/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte zbavenia funkcie sudcu ústavného súdu

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - S. E. proti Srbsku

rozsudok z 11. júla 2023 k sťažnosti č. 61365/16 pre porušenie článku 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru (sloboda pohybu) v kontexte prekážok pri cestovaní mimo územia Srbska po uplynutí platnosti cestovného pasu osobe s priznaným statusom utečenca

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Calvi a C. G. proti Taliansku

rozsudok zo 6. júla 2023 k sťažnosti č. 46412/21 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte právnej ochrany seniora a jeho izolácie v domove starostlivosti o seniorov

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Tristan proti Moldavsku

rozsudok zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 13451/15 pre porušenie článku 7 Dohovoru (niet trestu bez zákona) v kontexte odsúdenia napriek zmene trestnoprávnej úpravy a zániku trestnosti skutku

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 4. júla do 31. augusta 2023 - Thanza proti Albánsku

rozsudok zo 4. júla 2023 k sťažnosti č. 41047/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zbavenia funkcie sudcu najvyššieho s...

Formalizmus výkonu súdnictva vo svetle pravidla iura novit curia

Pravidlo iura novit curia sa stáva najmä od roku 2010 často využívaným nástrojom ESĽP na pomoc proti prílišnému formalizmu pri výklade a aplikácii práva vnútroštátnymi orgánmi a najmä súdmi. Komentované dva rozsudky Veľkej komory ESĽP predstavujú ...