Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Súdne precedensy - komentované

Voľby ako hodnota právneho štátu

Komentár podáva prehľad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkali preferenčných kvót kandidátov zastupujúcich národnostné menšiny v celkovom kontexte tzv. uzatváracej klauzuly (minimálny počet hlasov, ktoré musí kandidujúci subj...

Medzinárodná ochrana diskriminovaných mužov

V priebehu 20. storočia sa zásadným spôsobom zmenilo postavenie mužov a žien v organizácii rodinného života. Muž už prestáva byť výlučným živiteľom rodiny a žena zabezpečovateľkou chodu domácnosti.Na túto pôvodnú organizáciu života rodiny však rea...

Šikanovanie symbolu boja za nezávislosť poľského súdnictva a právny štát

Súdne reformy v krajinách strednej a východnej Európy sa nestretávajú vždy s pochopením u sudcov. V prípade, že súdne reformy, proti ktorým verejne vystupujú sudcovia, sú v rozpore s právnym štátom, ako jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie, sl...

Nadnárodná ochrana osôb so zdravotným postihnutím

Evolučný smer vývoja rozhodovania ESĽP vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím rozširuje rozsah ochrany Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd aj na ľudské práva tzv. druhej generácie. Využíva pri tom stále viac Dohovor OSN o pr...

Urážka súdu alebo Irasci iudicem non decet

Staré a menej známe latinské príslovie uvedené v názve hovorí, že pre sudcu je neslušné, aby sa hneval. Na druhej strane je neslušné, aby bol sudca urážaný. Väčšina štátov reaguje na urážanie sudcov ich ochranou rôznej intenzity. Mieru citlivosti ...

Obmedzovanie práva na zhromažďovanie v krízovej situácii

Po prehľade najdôležitejších rozhodnutí, ktoré doteraz Európsky súd pre ľudské práva vydal v súvislosti s rozhodovaním o obmedzeniach ľudských práv vykonaných na účel zabránenia šírenia pandémie COVID-19, príspevok rozoberá prípad, v ktoromtento s...

Nález III. ÚS 394/2020: kauza viceguvernéra národnej banky alebo ľudské práva a právny štát v ofsajde

Príspevok kriticky analyzuje nález III. ÚS 394/2020, ktorým ústavný súd nevyhovel sťažnosti kandidáta na funkciu viceguvernéra NBS.Konkrétne vytýka ústavnému súdu, že jasnú právnu normu zneistil nesprávne uplatnenou metódou výkladu a takto vyložen...

Sociálne siete a sudcovia

Sociálne siete sa stávajú nielen neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života, ale aj platformou pre odbornú výmenu názorov.Sú voľne prístupné pre všetkých, čo však neznamená, že šírenie informácií na nich je pre všetkých rovnaké. Rovnako ako v r...

Potvrdenie výlučnej právomoci Európskej únie na uzatvorenie dohody o Brexite

Príspevok analyzuje prípad Súdneho dvora EÚ, C-479/21 PPU, ktorý sa zaoberal záväznosťou Dohody o vystúpení a Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom pre Írsko.Zameriava sa na potvrdenie výlučnej právomoci EÚ – dojednať a uza...

Otázka autonómie vôle a zásady pacta sunt servanda pri posudzovaní otázky platnosti nájomnej zmluvy

Povinnosť rešpektovať autonómiu vôle platí nielen pre súdy, ktoré právo interpretujú a aplikujú, ale aj pre zmluvné strany, ktoré túto vôľu určitý čas akceptovali (pacta sunt servanda). Ide o všeobecný právny princíp právneho štátu.