Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Súdne precedensy - komentované

Uznesenie ústavného súdu PL. ÚS 3/2024: posun v judikatúre na úkor vedľajších škôd

Autori v článku analyzujú prelomové unesenie Ústavného súdu SR PL. ÚS 3/2024 z 28. februára 2024, ktorým tento súd prvýkrát pozastavil účinnosť neplatného právneho predpisu. Kriticky rozoberajú niektoré argumenty ústavného súdu a, naopak, poukazuj...

Dozvuky pandémie COVID-19

V súvislosti s preskúmavaním opatrení vlády ESĽP poskytoval vláde pomerne široký priestor pre voľnú úvahu a väčšinu sťažností považoval za neprijateľné. Z iného uhla pohľadu preskúmal rozhodnutie vo veci Narbutas proti Litve, kde išlo o trestné st...

Vplyv rozsudku Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-37/20 a C-601/20 na zverejňovanie osobných údajov vo vybraných verejných registroch v Slovenskej republike

Článok sa venuje otázke povinnosti štátu zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým ...

Zodpovednosť politikov za prejavy iných vo verejnom online priestore

V článku sa autorka zaoberá nedávnym rozsudkom veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorom tento medzinárodný súdny orgán nastavil niektoré zásady prípustného vyvodzovania zodpovednosti za nenávistné prejavy tretích osôb vo verejnom o...

Formalizmus výkonu súdnictva vo svetle pravidla iura novit curia

Pravidlo iura novit curia sa stáva najmä od roku 2010 často využívaným nástrojom ESĽP na pomoc proti prílišnému formalizmu pri výklade a aplikácii práva vnútroštátnymi orgánmi a najmä súdmi. Komentované dva rozsudky Veľkej komory ESĽP predstavujú ...

Osobné údaje v pasci verejných registrov

Príspevok analyzuje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci L. B. proti Maďarsku, ktorým rozhodol, že maďarská právna úprava – umožňujúca zverejniť meno a adresu daňového dlžníka na webových stránkach daňových úradov, je v rozpore s č...

Voľby ako hodnota právneho štátu

Komentár podáva prehľad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkali preferenčných kvót kandidátov zastupujúcich národnostné menšiny v celkovom kontexte tzv. uzatváracej klauzuly (minimálny počet hlasov, ktoré musí kandidujúci subj...

Medzinárodná ochrana diskriminovaných mužov

V priebehu 20. storočia sa zásadným spôsobom zmenilo postavenie mužov a žien v organizácii rodinného života. Muž už prestáva byť výlučným živiteľom rodiny a žena zabezpečovateľkou chodu domácnosti.Na túto pôvodnú organizáciu života rodiny však rea...

Šikanovanie symbolu boja za nezávislosť poľského súdnictva a právny štát

Súdne reformy v krajinách strednej a východnej Európy sa nestretávajú vždy s pochopením u sudcov. V prípade, že súdne reformy, proti ktorým verejne vystupujú sudcovia, sú v rozpore s právnym štátom, ako jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie, sl...

Nadnárodná ochrana osôb so zdravotným postihnutím

Evolučný smer vývoja rozhodovania ESĽP vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím rozširuje rozsah ochrany Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd aj na ľudské práva tzv. druhej generácie. Využíva pri tom stále viac Dohovor OSN o pr...