Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Diskriminácia


Umelé prerušenie tehotenstva a právny status embrya

Štúdia pojednáva o zvrátení bezmála 50-ročného rozhodnutia vo veci Roe v. Wade rozsudkom Najvyššieho súdu USA, ktorým sa otvorila cesta pre zákaz interrupcií v jednotlivých štátoch USA. V ostatnom období sa čoraz častejšie spomína, že zamedzením v...

Medzinárodná ochrana diskriminovaných mužov

V priebehu 20. storočia sa zásadným spôsobom zmenilo postavenie mužov a žien v organizácii rodinného života. Muž už prestáva byť výlučným živiteľom rodiny a žena zabezpečovateľkou chodu domácnosti.Na túto pôvodnú organizáciu života rodiny však rea...

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. septembra do 4. októbra 2022 - Pinkas a ostatní proti Bosne a Hercegovine

rozsudok zo 4. októbra 2022 k sťažnosti č. 8701/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecný zákaz diskriminácie) v kontexte priznania náhrad cestovného, stravného ...

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. júla do 15. septembra 2022 - P. C. proti Írsku

rozsudok z 1. septembra 2022 k sťažnosti č. 26922/19 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte zákonného vylúčenia odsúdených zo štátneho penzijného systé...