Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 5/2020

5/2020

Zákaz účasti tretích strán vo volebnej kampani vo vzťahu k slobode prejavu

Mgr. Ján Ivančík

Autor sa v príspevku zaoberá parciálnym problémom zákona č. 181/2014 Z.z. - definovaním volebnej kampane. Na základe súčasného znenia zákona dochádza k značným reštrikciám vo vzťahu k slobode preja...

Ochrana dôverných informácií v obchodnoprávnych vzťahoch prostredníctvom koncepcie zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii

JUDr. Mgr. Dominika Pintérová

Autorka sa v článku zameriava na výklad teoreticko-aplikačných východísk inštitútu dôvernej informácie v obchodnoprávnych vzťahoch a legislatívnej konštrukcie zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôve...

Rozsudok pre zmeškanie z pohľadu súdnej praxe

JUDr. Zuzana Husová

Cieľom tohto článku je analyzovať inštitút rozsudku pre zmeškanie v právnej úprave podľa zák. č. 160/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2016, ako aj poukázať na aktuálne aplikačné problémy a spôsob, aký...

Obsah vydania