Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Možnosti zaistenia obsahu e-mailovej komunikácie na účely dokazovania v trestnom konaní

Autor sa v predmetnom článku zaoberá e-mailovou komunikáciou, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania trestnej činnosti. Rozoberá jednotlivé možnosti zaistenia obsahu takejto komunikácie, ktoré vyplývajú z Trestného poriadku. Rovnako poukazuje na rozličnosti týkajúce sa toho, či predmetná komunikácia má súkromný alebo pracovný charakter.

In the present article, the author examines e-mail communication, which can serve as evidence of criminal activity. Furthermore, he discusses various options for securing the content of such communication, as stipulated by the Criminal Procedure Code of Slovak Republic. Similarly, he highlights differences concerning whether the communication in question is of a private or work-related nature.

HALAS, N.: Možnosti zaistenia obsahu e-mailovej komunikácie na účely dokazovania v trestnom konaní; Justičná revue, 76, 2024, č. 5, s. 542 – 551.ň

Kľúčové slová: e-mailová komunikácia, dôkaz, zaistenie veci, príkaz na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, právo na súkromie.

Key words: e-mail communication, evidence, securing of objects, order to obtain and report data on telecommunications traffic, right to privacy.

Právne predpisy/legislation: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.


ÚVOD
E-mailová komunikácia predstavuje každodennú súčasť našich nielen súkromných životov, ale aj pracovného prostredia. V priebehu posledných rokov sa stala nenahraditeľnou súčasťou modernej spoločnosti, umožňujúc rýchlu výmenu informácií a rozsiahlu komunikáciu na diaľku. Avšak s rozvojom digitálnej éry prichádzajú aj nové výzvy a riziká spojené s jej zneužitím. V dnešnej dobe sa stáva čoraz častejším fenoménom, že kriminalita migruje do online prostredia, v ktorom dochádza k páchaniu trestnej činnosti. E-mailové schránky sa stali potenciálnymi miestami pre podvody, šírenie nelegálneho obsahu a iné formy trestnej činnosti.
1)
V rámci pracovnej činnosti je e-mailová komunikácia neustálym prostriedkom na výmenu informácií, plánovanie, rozhodovanie a komunikáciu so spolupracovníkmi a klientami. Tento nástroj nielenže uľahčuje pracovné procesy, ale otvára aj dvere k možnosti, že jednotliví zamestnanci môžu páchať trestnú činnosť, či už spojenú s trestnými činmi proti majetku alebo s trestnými činmi hospodárskymi. Tieto nezákonné aktivity môžu mať závažné následky nielen pre samotného zamestnanca, ale napríklad aj pre celú obchodnú spoločnosť, pričom následne môže dôjsť k uplatneniu trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Napriek tomu, že e-mailová komunikácia je efektívnym nástrojom komunikácie, existuje riziko, že môže byť zneužitá na nelegálne účely. Tieto činy môžu spôsobiť finančnú ujmu nielen jednotlivcom, ale aj obchodným spoločnostiam a poškodiť ich povesť, čo môže mať dlhodobé negatívne dôsledky na obchodné vzťahy a imidž firmy.
Vzhľadom na obsiahlosť problematiky sa v nasledujúcom texte budeme venovať možnostiam zaistenia obsahu e-mailovej komunikácie na účely dokazovania v trestnom konaní s poukazom aj na pracovné komunikácie. Zameriame sa na spôsoby, ako zabezpečiť a zaistiť takúto komunikáciu, aby bola získaná zákonne na účely dokazovania v trestnom konaní.
1 Možnosti zaistenia obsahu e-mailovej komunikácie
Trestný poriadok vo svojich ustanoveniach upravuje niekoľko možností, ako môže dôjsť k zaisteniu obsahu e-mailovej komunikácie, ktorý môže byť použitý ako následný dôkaz. Obsah e-mailovej komunikácie sa často nachádza na technických nosičoch, akými sú smartfóny, notebooky, počítače, tablety, smartwatch, interné alebo externé HDD
2)
, SSD
3)
a iné. Takýmto obsahom sú informácie alebo dáta, ktoré sú prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete vymieňané alebo prenášané medzi rôznymi subjektmi (účastníkmi siete).
4)
Predmetné technické nosiče tak môžu predstavovať veci dôležité pre trestné konanie.
5)
V zmysle § 130 Trestného zákona sa vecou rozumejú, okrem iného, hnuteľná vec,
6)
ako aj nehmotná informácia alebo dáta výpočtovej techniky.
7)
Nehmotnú informáciu môžeme charakterizovať ako informáciu, ktorá existuje vo virtuálnom systéme, resp.je súčasťou informačného systému, ktorý tieto informácie je spôsobilý ukladať, spracovávať, opätovne získavať alebo prenášať rôznym spôsobom, či už kopírovať alebo premiestňovať.
8)
Na to, aby bola nehmotná informácia vecou v zmysle § 130 ods. 2 Trestného zákona, musí byť zachytená na technickom nosiči. Ak by takto zachytená nebola, nejde o informáciu v zmysle veci podľa § 130 ods. 2 Trestného zákona. E-mailová komunikácia je tak vecou len za predpokladu, keď sa jej obsah uloží do počítača, smartfónu a pod.
9)
Dáta výpočtovej techniky môžu mať v informatike tri významy, ktoré sú navzájom poprepájané. Ide o:
10)
-
akékoľvek informácie (údaje v širšom zmysle, správa alebo časť správy) spracovávané vo výpočtových systémoch alebo programom,
-
údaje v širšom zmysle, ktoré predstavujú najnižší prvok informačného systému a ktoré vyjadrujú jeho základné charakteristiky; najmenšie nedeliteľné prvky oblastí hodnôt údajového typu,
-
informácie (údaje v širšom zmysle, správa alebo časť správy), ktoré majú formálny tvar vyhovujúci pre spracovanie človekom alebo (a najmä) strojové spracovanie, záznam do pamäte alebo na prenos.
Je tak veľmi dôležité rozlišovať, či sa obsah e-mailovej komunikácie nachádza priamo na technickom nosiči (je tam stiahnutý alebo uložený, napr. v počítači alebo na HDD), alebo sa síce nachádza na konkrétnom technickom nosiči, avšak v e-mailovej schránke slúžiacej na výmenu takejto komunikácie (napr. Gmail, Microsoft Outlook, Yahoo Mail a iné). Rovnako je dôležité určiť, kedy jednotlivé e-maily požívajú ochranu v zmysle čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z 3. septembra 1953 (ďalej len "Dohovor"), a to najmä z pracovnoprávneho pohľadu.
1.1 Zaistenie veci s uloženým, resp. stiahnutým obsahom e-mailovej komunikácie
Obsah e-mailovej komunikácie sa teda môže nachádzať na rôznych technických nosičoch, ktoré predstavujú veci dôležité pre trestné konanie za predpokladu, že obsah je na takýchto nosičoch stiahnutý a uložený, a nenachádza sa v samostatnej aplikácii. V prvom rade k zaisteniu obsahu môže dôjsť samotným vydaním veci v zmysle § 89a Trestného poriadku
11)
, resp. jej následným odňatím v zmysle § 90 Trestného poriadku
12)
, ako aj prevzatím zaistenej veci podľa § 92 Trestného poriadku.
13)
Vec sa môže takisto zaistiť pri domovej prehliadke,
14)
pri prehliadke iných priestorov a pozemkov
15)
alebo pri osobnej prehliadke
16)
, ako aj pri obhliadke.
17)
Obsah e-mailovej komunikácie z predmetného zariadenia sa zaisťuje tak, že sa zaistí samotné zariadenie.
18)
Zo zaisteného zariadenia možno jeho obsah získať na základe znaleckého dokazovania znalcom z odboru kriminalistika - odvetvie kriminalistická informatika, a to pomocou forenzných programov, akými sú napr. FTK Imager, UFED 7, Axiom 5, VirtualBox, X-ways a iné. Znalecké dokazovanie je dôležité aj na určenie toho, či došlo k manipulácii s takýmto zaisteným obsahom.
V prípadoch, ak existuje dôvodné podozrenie, že pôvodné počítačové údaje, resp. súbory na predmetnom zariadení boli pozmenené alebo vymazané, je potrebné postupovať podľa § 89a, resp. § 90 Trestného poriadku. V ostatných prípadoch zastávame názor, že postačuje aplikácia ustanovenia § 91 Trestného poriadku z dôvodu, aby nedošlo k neprimeranému zásahu do práva na súkromie a to len za predpokladu, že obsah e-mailovej komunikácie je uložený na technic
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).