Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 11/2020

11/2020

Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Autor sa v štúdii zaoberá aktuálnou problematikou ochrany právneho štátu vEÚ. Pozornosť pritom upriamuje na existujúce nástroje ochrany právneho štátu, a to ako na právne záväzné, tak aj na tie bez...

O platnej úprave zlúčenia obcí a rozdelenia obce

JUDr. Lukáš Tomaš

Autor v predkladanom článku analyzuje modifikácie územného základu obce, spočívajúce v zlúčení obcí a rozdelení obce. Zaoberá sa právno-teoreticky a právno-aplikačne problémovými aspektmi platnej p...

(Ne)Správni ľudia na Najvyššom správnom súde SR?

JUDr. Jana Matejová

Autorka sa v príspevku zaoberá budúcim zložením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Predkladá tiež aspekty vhodné na zohľadnenie pri výbere finálneho spôsobu kreovania tohto nového súd...

Niektoré aspekty zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín

Bc. Tomáš Skalický

Cieľom tohto článku je priblížiť si právnu úpravu, ktorá upravuje problematiku zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Druhým cieľom je pozdvihnúť nutnosť sociálno-poisťovacích vzťahov ...

Obsah vydania

SP XL/2020 (64/2016)