Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Ndob 2/2023 zo 14. 6. 2023 (kauzálna príslušnosť)

"Ak zo žaloby nie je zrejmé, že predmetom ochrany má byť zapísaný alebo aj nezapísaný dizajn a žalobca sa domáha výlučne ochrany spadajúcej do režimu autorskoprávneho a ochrany pred nekalou súťažou, potom predmetom konania nie je zásah do priemyselných práv žalobcu, na ktoré by sa vzťahovala kauzálna príslušnosť podľa § 25 CSP."

1. K nedávnym rozhodnutiam vo veciach kauzálnej príslušnosti v sporoch z nekalosúťažného konania, v autorskoprávnych sporoch a v sporoch z práv priemyselného vlastníctva
Príslušnosť súdu je procesnou podmienkou, pričom súd skúma vecnú, kauzálnu a funkčnú príslušnosť počas celého konania
ex officio
(§ 40 CSP). Výnimku predstavujú obchodnoprávne spory, ktorých kauzálnu príslušnosť konajúci súd skúma iba do otvorenia pojednávania alebo predbežného prejednania sporu (§ 40 druhá časť vety za bodkočiarkou CSP). Civilný sporový poriadok inštitút kauzálnej príslušnosti upravuje počnúc § 22 a nasl. Nemožno mať pochybnosť o tom, že kauzálna príslušnosť je procesnou otázkou, avšak sme toho názoru, že napriek uvedenému má táto procesnoprávna otázka aj hmotnoprávny presah. Ten sa prejavuje v tom, že systematika členenia konaní, v ktorých sa uplatňuje kauzálna príslušnosť, vyplýva z hmotného práva. S ohľadom na analyzované ro­zhodnutie ďalej upriamime pozornosť na kauzálnu príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva, kauzálnu príslušnosť v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch.
V nedávnej judikatúre najvyššieho súdu sa stretávame s otázkami kauzálnej príslušnosti vo vzťahu k nekalosúťažným konaniam a autorskoprávnym sporom, resp. sporom z priemyselného vlastníctva. Poukazujeme na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Ndob 12/2019 z 13.12.2019, v ktorom sa najvyšší súd zaoberá otázkou kauzálnej príslušnosti súdu v prípade domáhania sa nárokov na ochranu obchodného mena. V predmetnom rozhodnutí vyvstala otázka, či ochrana obchodného mena spadá pod nároky z priemyselného práva, alebo či ide o obchodnoprávne nároky. Najvyšší súd (okrem iného) poukazujúc na odbornú spisbu
1)
konštatoval, že obchodné meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva (konkrétne k priemyselným právam na označenie), preto kauzálne príslušným súdom na prejednanie sporu, ktorého predmetom je ochrana obchodného mena, je podľa § 25 ods. 1 CSP Okresný súd Banská Bystrica, a to aj v prípade, ak spor má súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania (§ 25 ods. 3 CSP).
2)
Je nepochybné, že inštitút obchodného mena (§ 8 OBZ) rovnako ako nároky, ktorých sa podnikateľ oprávnený používať obchodné meno (§ 12 OBZ) môže pri ohrození či porušení práva k obchodnému menu domáhať, sú komplexne obsiahnuté v Obchodnom zákonníku. Obchodné meno spolu s ostatnými prvkami, akými sú napríklad logo, dizajn či ochranná známka, tvoria identitu podnikateľa. Zároveň však nemožno mať pochybnosť o tom, že obchodné meno zaraďujeme k právam priemyselného vlastníctva, čo potvrdzuje aj ostatná odborná spisba,
3)
čo v prípade uplatňovania nárokov na súde vplýva na kauzálnu príslušnosť súdu. Keďže obchodný register príslušného súdu v rámci Slovenskej republiky podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).