Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bezdôvodné obohatenie z obchodnoprávneho vzťahu a úrok z omeškania (ZSP 28/2024)

§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka
§ 369 Obchodného zákonníka
§ 451 Občianskeho zákonníka

Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného záväzku vzniknutého z bezdôvodného obohatenia založeného obchodnoprávnym vzťahom, vzniká veriteľovi právo požadovať z dlžnej sumy úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Obdo/49/2023

SKUTKOVÝ STAv
Súd prvej inštancie rozsudkom z 27. novembra 2020 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6 278 eur s 9 % ročným úrokom z omeškania zo sumy 6 238 eur od 6. februára 2019 do zaplatenia, odvolací súd rozsudkom z 12. októbra 2022 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie.

Predmetom konania bol nárok žalobcu na zaplatenie sumy, ktorej sa domáhal pôvodne na základe odstúpenia od zmluvy, neskôr na základe bezdôvodného obohatenia získaného na úkor žalobcu prijatím spornej platby. Žalobca zo svojho účtu poukázal na účet žalovaného 26. januára 2017 ako úhradu faktúry žalovaného z 21. decembra 2016.

Súd prvej inštancie po vykonaní dokazovania vo vzťahu k existencii žalobcom tvrdenej zmluvy o dielo a zistení, že žalobcom tvrdený právny titul na plnenie neexistuje, žalobu nezamietol, pričom uplatnené nároky posúdil ako nároky z bezdôvodného obohatenia bez toho, aby to žalobca navrhol, ako aj žalobcom uplatnený nárok na úrok z omeškania posúdil podľa § 369 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, pričom tieto úvahy odvolací súd posúdil ako správne.

Žalovaný proti rozsudku odvolacieho súdu podal včas dovolanie a prípustnosť dovolania odôvodnil vadou podľa § 420 písm. f) CSP, ako aj § 421 ods. 1 písm. b) CSP.

Okrem iného dovolateľ poukazoval na to, že v pôvodnej žalobe žalobca vyvodzoval žalobný nárok z iného žalobného dôvodu a právneho titulu, než ku ktorému dospeli vo veci konajúce súdy po pripustení zmeny žaloby, ktorú súdy podľa dovolateľa nemali pripustiť pre nesplnenie predpokladov podľa § 124 ods. 1 CSP v spojení s § 140 ods. 2 CSP. Žalovaný tiež namietal, že súd prvej inštancie a odvolací súd nesprávne právne posúdili začiatok termínu, kedy sa žalovaný z titulu bezdôvodného obohatenia dostal do omeškania, ako aj samotnú výšku

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).